Home

Texelse zandbij

De Nederlandse Bijen - Andrena fulvago - Texelse zandbij

Omschrijving: De sterke teruggang van de Texelse zandbij ( Andrena fulvago) is vooral waarneembaar op de zandgronden van de Veluwe, Noord-brabant en Noord-Limburg. Er resteren nog slechts enkele plekken in Zuid-Limburg en op Texel. In de Zuid- en Noordhollandse duinen, op de Zeeuwse eilanden is dit bijtje nog nooit waargenomen Texelse zandbij. De geel doorschijnende achterschenen en de binding aan composieten (Asteraceae) zijn de meest opval­ lende kenmerken van deze soort. In Nederland is de Texelse zandbij zeer zeldzaam en recent alleen be­kend van Texel en Zuid-Limburg De Texelse zandbij is hier overal te vinden, maar wel steeds in kleine aantallen. Klein streepzaad en muizenoor groeien hier vooral op en langs de tuunwallen, gewoon biggenkruid vooral in gesloten graslandvegetaties. Koekoeksbijen: vermoedelijk Nomada integra en N. femoralis

De Texelse Zandbij Andrena fulvago is een zandbij met een vrijwel onbehaard en glanzend achterlijf. Het vrouwtje heeft smalle, bruine haarbandjes. De achterschenen zijn geel gekleurd. De bij meet 9 tot 10 mm en vliegt van half april tot eind juli De Texelse zandbij is univoltien en oligolectisch. Ze bezoekt alleen compo­sieten en vertoont daarbij een voorkeur voor muizenoortje Hieracium pilosella, gewoon biggenkruid Hy­ pochaeris radicata en -plaatselijk- groot streepzaad Crepis biennis

Texelse zandbij : Andrena fulvago : soort van Rode Lijst Bijen. Staatscourant nr. 24897, 30 april 2018. kwetsbaar: Ecologie. Afbeeldingen uit het Nederlands Soortenregister. Foto John Smit. Foto Tim Faasen. Foto Tim Faasen. Meer afbeeldingen. Afbeeldingen in het Nederlands Soortenregister De zilveren zandbij is landelijk zeldzaam en in het binnenland bijna verdwenen. Ook langs de kust is deze soort sterk afgenomen. Op Texel is de bij, vooral in de duinen van het oude Texel, echter nog volop te vinden. Ze kunnen hier plaatselijk zelfs met duizenden bij elkaar nestelen. Zandbijen De zandbij is een soortenrijke bijenfamilie in Nederland

Texelse zandbij - Andrena fulvago - Waarneming

Texelse zandbij - Andrena fulvag

 1. Bovendien gedijen veel plant- en diersoorten in het schrale en droge milieu van de tuunwallen: de Noordse woelmuis, Texelse zandbij en rugstreeppad en planten als verfbrem, Engels gras, boshyacint en grasklokjes. Om in aanmerking voor het predicaat Icoonlandschap te komen moet een gebied aan een aantal eisen voldoen
 2. Texel ( uitspraak (info / uitleg); uitspraak in het Tessels en meestal ook in de Standaardnederlands: Tessel) is het grootste Nederlandse Waddeneiland.Het behoort tot de provincie Noord-Holland.De gemeente Texel beslaat het gehele eiland plus het onbewoonde eilandje Noorderhaaks.. Het eiland heeft een landoppervlak van ongeveer 170 km². De lengte van Texel is twintig km en de gemiddelde.
 3. Op ontdekkingstocht naar de Zandkuil. De Zandkuil is een uniek stukje Texel. Meer dan 40 soorten graafwespen en -bijen vinden in de zandwanden ideale omstandigheden voor het maken van nestholtes. Natuurmonumenten is sinds 1925 eigenaar en beheerder van dit terrein
 4. De Texelse zandbij verzamelt voedsel op biggenkruid, muizenoortje en andere gele composieten. De klokjesdikpoot bezoekt de grasklokjes. Zonder bloeiende tuinwallen kunnen deze soorten van Texel verdwijnen. Tuinwal weer op hoogte gebracht, oude kruidenrijke toplaag zoveel mogelijk als dekzode gebruik
 5. Ook de Texelse zandbij heeft zich apart op Texel kunnen ontwikkelen doordat hij geen concurrentie van het vasteland heeft. Ook vinden allerlei dieren hun huis in de gaten en kieren tussen de grasplaggen van de tuunwallen. Rugstreeppadden, muizen, mieren en sluipwespen,.
 6. g Type: Foto: Soort: Texelse zandbij - Andrena fulvago: Levensstadium: imago: Geslacht: vrouw.

Speciale aandacht gaat uit naar de Texelse zandbij, een bij die zo kenmerkend is voor het eiland dat hij het woord Texels in zijn naam heeft. SONY DSC. Bijenteldag. Op zaterdag 21 en zondag 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijenteldag Zo heeft ook de Texelse zandbij zich op het eiland kunnen ontwikkelen omdat hij geen concurrentie van soorten van het vasteland heeft. Het wereldberoemde schapenras de Texelaar vindt zijn oorsprong op het eiland en komt er nog altijd in groten getale voor

Op de Hoge Berg vindt u diersoorten zoals de Noordse woelmuis, Texelse zandbij en rugstreeppad, en planten als verfbrem, Engels gras, boshyacint en grasklokjes. 'Tuunwallen en Skeepeboete' De Texelse boeren maakten vroeger tuinwallen (Texels voor tuinwallen) van graszoden als perceelafscheiding. De meeste tuunwallen op de Hoge Berg dateren uit. Texelse zandbij is beschikbaar in 4 andere talen. Terug naar Texelse zandbij. Talen. Cebuano; svenska; Tiếng Việt; Winara En dat die bijen daarop reageren. De soorten die verdwijnen of afnamen als de Texelse zandbij zijn vooral specialisten die zijn gebonden aan 1 of enkele waardplantjes. En soorten die slechts kleine afstanden kunnen vliegen. Voor bestuiving van economisch waardevolle gewassen spelen slecht vliegende specialisten geen enkele rol

zijn ze interessant voor zeldzame insecten als de klokjesdikpootbij en de Texelse zandbij, en voor zoogdie-ren als de Noordse woelmuis. De kolken kunnen naast interessante watervegetatie (met drijvend fontein-kruid, fijne waterranonkel, waterpostelein en ondergedoken moerasscherm) amfibieën herbergen als klein Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek Datum ondertekening; 30-04-2018 09:00: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Staatscourant 2018, 2489 Ook de Texelse zandbij heeft zich apart op Texel kunnen ontwikke-len doordat hij geen concurrentie van het vasteland heeft. Ook vinden allerlei dieren hun huis in de ga-ten en kieren tussen de grasplaggen van de tuunwallen. Rugstreeppadden, muizen, mie-ren en sluipwespen, solitaire bijen en spin zandbij Een koningin van de wilgenhommel. De soort lijkt gebonden aan erg schrale biotopen met bloeiende wilgen. Karakteristieke bijen Honingbij, Donkere wilgenzandbij, zwart-rosse zandbij, lichte wilgenzandbij, (dageraadzandbij), roodscheenzandbij, grijze zandbij, roodbuikje, grote zijdebi Deze bijzondere landschapselementen geven het Hogeberggebied haar unieke uitstraling. Bovendien gedijen veel plant- en diersoorten in het schrale en droge milieu van de tuunwallen, zoals de Noordse woelmuis, Texelse zandbij en rugstreeppad, en planten als verfbrem, Engels gras, boshyacint en grasklokjes

Texelse Zandbij - natuurlexicon

 1. De zeldzame Texelse zandbij werd in de rand van de Bollekamer en daarmee voor het eerst buiten het oude land van Texel gevonden. Broedende lepelaars Staatsbosbeheer heeft onlangs de lepelaars in de kolonies in het Nationaal Park Duinen van Texel, in De Geul en De Muy opnieuw van uit de lucht geteld
 2. Texelse zandbij (Andrena fulvago) Texelse zandbij : Texelse zandbij is onder meer te herkennen aan de gele vezamelharen (scopa) Een groefbij (Lasioglossum) Terug
 3. dere mate Muizenoor. Een andere belangrijke soort IS de Klokjesdikpoot, die Voor ziln voortplantino affiankeIiJk IS van het Grasklok]e. De op de Rode lijst geplaatste Noordse woelmuis komt op Texel algemeen voor en rond tuinwanen
 4. De Texelse zandbij is afhankelijk van gele composieten (kleine streepzaad op nieuwe tuinwallen en biggenkruid en muizenoor op oudere tuinwallen). Om er voor te zorgen dat deze planten op de tuinwallen blijven groeien, moeten de tuinwallen regelmatig gemaaid of begraasd worden
 5. g van het Marsdiep rond 1200) heeft sporen nagelaten in flora en fauna van Texel. In d

Deze bijzondere landschapselementen geven het Hogeberggebied haar unieke uitstraling. Bovendien gedijen veel plant- en diersoorten in het schrale en droge milieu van de tuunwallen. Te denken valt aan de Noordse woelmuis, Texelse zandbij en rugstreeppad, en planten als verfbrem, Engels gras, boshyacint en grasklokjes Zo komt de grote metselbij bijvoorbeeld niet langer in ons land voor. Hetzelfde geldt voor de zwaluwbij en waddenhommel. En verschillende soorten dreigen dat voorbeeld te volgen. Zo staat de boszandbij te boek als 'ernstig bedreigd' en is de Texelse zandbij volgens de meest recente Rode Lijst 'kwetsbaar' D060984.JPG Andrena agilissima (blauwe zandbi) tjafaasen: D070780.JPG Andrena angustior (geriemde zandbij) tjafaasen: D080292.JPG Andrena apicata (donkere wilgenzandbij) tjafaase

app Nederlands Soortenregiste

Insectenplanten.nl Wildebijen.nl Wildewespen.nl Vorige familie: familie: nummer: aantal in gids: Composieten Asteraceae 111 30: Solitaire bij landt op Heelblaadje De zeer zeldzame Texelse zandbij bezoekt op de 'tuunwoallen' het klein streepzaad en muizenoor. Ook de klokjesdikpootbij is gespot, een bijensoort die voor zijn voortplanting afhankelijk is van het grasklokje. Kleine zoogdieren vinden voedsel en schuilplaatsen bij een tuinwal Bron: Staatsbosbeheer Texel - Texelse zandbij, een van de insecten waarvan het bijzonder is dat die op Texel voorkomt Wilde bijen op Texel en in de Kop van Noord-Holland en hun concurrentie met de honingbij. Dat is het onderwerp van de lezing die Erik van der Spek van Staatsbosbeheer zaterdag 21 februari 2015 verzorgt. Hij doet dat op verzoek van de Nederlandse Bijenvereniging afdeling Texel

Texelse zandbij Andrena fulvago sporkehoutzandbij Andrena fulvida weidebij Andrena gravida paardenbloembij Andrena humilis donkere klaverzandbij Andrena labialis wikkebij Andrena lathyri bremzandbij Andrena ovatula grote glimmende zandbij Andrena polita roodscheen-zandbij Andrena ruficru De gastheer van de composietwespbij, de zeldzame Texelse zandbij, die overigens ook in Zuid-Limburg voorkomt, is al sinds de 19e eeuw bekend uit Nederland. Mogelijk is de composietwespbij lange tijd onontdekt gebleven, maar het is ook niet onwaarschijnlijk dat klimaatverandering tot recente vestiging in Nederland heeft geleid KINA268857. soort Groene zandbij (Andrena viridescens) lokatie Weert, Midden-Limburg, De Peel, Limburg, Nederland, Europ

Texelse zandbij (Andrena fulvago) Beschermde natuur in

 1. Dracht: (nectar) en geel stuifmeel.Indicatie voor dracht code 3. Opmerking: In veel situaties is klein streepzaad een belangrijke plant voor wilde bijen, vooral voor roetbijen en pluimvoetbijen.Een voorbeeld is een weiland tegen de bebouwde kom in Veenendaal. Pluimvoetbij werd daar in 2010 massaal waargenomen verder werden er ook roetbijen in de bloemen waargenomen
 2. De Texelse Zandbij De zandbij voelt zich op de Hoge Berg zeker thuis, mede dankzij de tuinwal. Toen wij de tocht liepen kwamen we ze onderweg ook tegen. Een tiental bijen vlogen om ons heen en vervolgden hun weg terug naar de tuinwallen. Mocht u een Zandbij tegenkomen: hij is te herkennen aan de rossige haren op zijn achterpootjes
 3. Terug naar bijenplanten: Tekstpag: Tabel : Legenda alg. Parasitaire (koekoeks) bijen: A: Aalbes : T : Roodgatje: T : Viltvlekzandbij: T : Vosj
 4. De Texelse zandbij (Andrena fulvago) bezoekt het bloem-hoofdje van Groot streepzaad (Crep/5 biennis) (foto: B. Brugge). (gegevens 1995, Ambrosiushoeve), het­ geen neerkomt op 2,5 volken per km2. Deze volken staan vaak geclusterd in bijenstallen of op de stand in het dracht-gebied. Voor Drenthe is bekeken hoe honingbijen, gehouden door geregis
 5. Bovendien gedijen veel plant- en diersoorten in het schrale en droge milieu van de tuunwallen: de Noordse woelmuis, Texelse zandbij en rugstreeppad bijvoorbeeld, en planten als verfbrem, Engels gras, boshyacint en grasklokjes
 6. TEXEL (ANP) - Ruim honderd vrijwilligers gaan onder begeleiding van Landschapsbeheer Noord-Holland volgende week zaterdag de Texelse tuinwallen op De Hoge Berg herstellen en nieuwe wallen aanleggen
 7. In het geval van de Composietwespbij is dat de Texelse zandbij (Andrena fulvago), die zeldzaam voorkomt in de bloemrijke graslanden van Zuid-Limburg, en daar uitsluitend stuifmeel van lintbloemige composieten verzamelt. Deze zandbij werd in 2019 en in 2020 inderdaad op de vindplaatsen van de Composietwespbij aangetroffen

De Texelse zandbij Dankzij de tuinwallen voelt de Texelse zandbij zich prima thuis op de Hoge Berg. Dit bijtje is te herkennen aan de rossige haren op de achterpoten. Tussen die haren verzamelt ze stuifmeel voor de larven. Dat stuifmeel haalt ze uit het muizenoortje op oudere Texelse Courant (9 april 2015). Geraadpleegd op 2 september 2020. ↑ Officiële website van de rederij ↑ Gemeente Texel mogelijk slachtoffer in kredietcrisis ↑ Geld landsbanki bestemd voor kanjerprojecten ↑ Schepers, Job, Uit ons archief - De Jager treedt toe tot College van Ereburgers. Texelse Courant (2 mei 2015) Hoge Berg uitgeroepen tot Icoonlandschap: De Texelse Hoge Berg is uitgeroepen tot Icoonlandschap: een gebied met een uitzonderlijke cultuurlandschappelijke kwaliteit. Deze bijzondere erkenning vormde zaterdag de.

Zilveren zandbij; zeldzaam, maar op Texel talrijk - Texe

Met name de Texelse zandbij is uiterst zeldzaam. De steile hellingen zijn een woonplaats voor duizenden insecten. De Zandkuil is niet toegankelijk voor publiek. Westerduinen De westerduinen zijn ontstaan tussen 1845 en 1890 nadat de zandplaten van het Marsdiep aan Texel vastgroeiden De Nederlandse wilde bijen omvatten ruim 350 soorten. Ca. de helft hiervan krijgt je weinig of nooit te zien. Door bijenvriendelijk landschapsbeheer, bijenvriendelijke tuinen, parken, plantsoenen en bijenlinten kan de positie van de wilde bijen sterk worden verbeterd Texelse zandbij. De Texelse zandbij (Andrena fulvago) is een vliesvleugelig insect uit de familie Andrenidae. Nieuw!!: Biggenkruid en Texelse zandbij · Bekijk meer » Tronkenbij. De tronkenbij (Heriades truncorum) is een vliesvleugelig insect uit de familie Megachilidae. Nieuw!!: Biggenkruid en Tronkenbij · Bekijk meer » Uitsterven. Jura Texelse zandbij Italiaanse aronskelk (5-6), Engels gras (5-9), zwanenbloem (6-9), dotterbloem (4-5) 189 ROUTE 4: POLDER WAALENBURG In de ondergroei staan veel Italiaanse aronskelken met hun glimmende, witgeaderde bladeren (in het voorjaar) en knotsen met groene (laat voor

In totaal zes plantensoorten die op de lijst van bedreigde soorten staan zijn aangetroffen op deze Texelse tuinwallen. Deze planten maken dat er weer insecten op af komen die ook op de rode lijst staan. De Texelse zandbij bijvoorbeeld en de klokjesdikpootbij. Dit is reclame voor hergebruik, lijkt mij Texel - de Texelaars zeggen Tessel - is het grootste waddeneiland. Het beschikt over 30 kilometer zandstrand en een net van wandel- en fietspaden. Op het eiland worden de meeste bijzondere vogels in Nederland waargenomen. Bezoekerscentrum EcoMare heeft daar een verklaring voor: er komen nu eenmaal meer vogelaars naar Texel dan naar andere gemeenten en samen nemen ze meer waar Andrena fulvago Texelse zandbij Andrena fuscipes Heidezandbij Andrena gravida Weidebij Andrena haemorrhoa Roodgatje Andrena hattorfiana Knautiabij Andrena humilis Paardenbloembij Andrena lapponica Bosbesbij Andrena lathyri Wikkebij Andrena marginata Duifkruidbij Andrena.

Mannetje Texelse zandbij? - Waarneming

 1. g {{wiki_api.name}} {{' - '+wiki_api.description}} Tonen meer
 2. Op de Nederlandse Rode Lijst (bijen) staan 187 bijsoorten: Andoornbij; Berbehangersbij; Blauwe metselbij; Blauwe zandbij; Blauwzwarte houtbi
 3. g van dit jaar gedaan. Twee grote zee-eenden in de Loonse Waard hadden de eer op Waarne
 4. Bijen zijn dé ambassadeurs van lokale biodiversiteit. Sinds 2014 werkt de gemeente Beersel aan een bijenplan. Verschillende plekken in de gemeente werden afgeschuimd door bijenkenners op zoek.
 5. Op de vindplaats van de Vierbandgroefbij vind je een waaier aan goede nestgelegenheid voor wilde bijen; een holle weg met zonbeschenen steilwanden, enkele grote oude muren met oude kalkmortel en open plekken op de bodem waar tientallen nesten van andere bijensoorten aangetroffen werden, waaronder Bruine rouwbij, Blokhoofdgroefbij, Heggenrankbij en Texelse zandbij
Texelse zandbij - Andrena fulvagoMuizenoor Hieracium pilosella

De Nederlandse Bijen - Andrena - Zandbijen - wildebijen

Gewoon biggenkruid - Hypochaeris radicata - Waarnemingen

Gespreid bedje voor Texelse bijen Natuurmonumente

Een veranderend landschap en de verarming van de Nederlandse flora zorgen voor een achteruitgang van veel soorten. Texel is een belangrijk eiland voor wilde bijen. Meer dan een derde van de 357 Nederlandse wilde bijensoorten is op Texel gevonden. Er is er zelfs een soort naar het eiland vernoemd: De Texelse Zandbij Texelse zandbij Andrena fulvago bedreigd Tormentilzandbij Andrena tarsata ernstig bedreigd Tuinbladsnijder Megachile centuncularis kwetsbaar Variabele zandbij Veenhommel Bombus jonellus kwetsbaar Vierbandgroefbij Halictus quadricinctus verdwenen Vlekkenbij Thyreus orbatus verdwenen Vroege wespbij Nomada leucophthalma kwetsbaar Waddenhommel. Texelse zandbij. Bijzonder is de oude populatie van de klokjesdikpoot. Deze bij is afhankelijk van het grasklokje dat veelvuldig op de schrale oude tuunwallen te vinden is. Aan de drinkkolken is geen natuurtype toegewezen, maar een landschapselementtype. Toch dragen de drinkkolken verder bij aan de diversiteit van het gebied Biggenkruid Biggenkruid (Hypochaeris) is een geslacht uit de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae). In België en Nederland kwamen-komen drie soorten voor: == Ecologie == De solitaire bijen Halictus quadricinus, koolzwarte zandbij, pluimvoetbij, Texelse zandbij en tronkenbij bestuiven de planten uit dit geslacht.. Ze graven gangen of ze bouwen nesten in de tuunwallen, zoals de zeldzame Texelse zandbij. Het bericht van de Landschapswacht aan de Staten van Holland en aan de Tweede Kamer zal zijn dat het zacht glooiende Hooge Berg-gebied met zijn schapenboeten, tuunwallen en kolken het behouden meer dan waard is

Verrassende feitjes over bijtjes - De Texelse Couran

G: Geel zonneroosje: T : Grasbij: T : Viltvlekzandbij: T : Zwartbronzen zandbij: T : Rosse metselbij: T: B : Groefbijen : Gele anemoon: T : Tweekleurige zandbij: T. Texelse zandbij Texel, Midden- en Zuid-Limburg overgangen van voedselarme graslanden naar bosrand, warme kanaaltaluds op weinig begroeide plekken, soms in kleine groepjes composieten Andrena fulvida sporkehoutzandbij binnenlandse zandgronden bosranden, bospaden en open plekken in bos vaak op sporkehout Andrena fuscipes heidezandbij binnenlandse.

Texelse zandbij - Andrena fulvago - Waarnemingen

Hoge Berg uitgeroepen tot Icoonlandschap De Texelse

5 november 2004 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag de nieuwe Rode Lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld Texelse zandbij Andrena fulvago. Tweekleurige slakkenhuisbij Osmia bicolor. Tweekleurige wespbij Nomada integra. Veenhommel Bombus jonellus. Vroege bloedbij Sphecodes rubicundus. Weidebij Andrena gravida. Zilveren zandbij Andrena argentata. Zuidelijke dwerggroefbij Lasioglossum minutulum

Texel - Wikipedi

 1. der zeldzaam dan gedacht ! weinig onder
 2. Andrena fulvago (Texelse zandbij) Dasypoda altercator (Pluimvoetbij) Heriades truncorum (Tronkenbij) Nog niet beschreven. Halictus quadricinus; Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Hypochaeris op Wikimedia Commons Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Biggenkruid
 3. Ik hou van hergebruik. Wat ik in de ene tuin weg moet halen, plaats ik graag in een andere tuin, geef het weg aan de buren of zet het in onze eigen tuin als mijn man even niet oplet. Mijn man doet (technische) productie voor festivals en concerten. Maar langzaamaan vermengt zijn werk zich met [
 4. Texelse zandbij Tetractis quadrangularis Tealianthus pachyderma Telmatactis cylicodes Telmatactis forskalii Telmatactis sollasi Telmatactis ternatana Telmatactis vernonia Tetraralphia hypothetica Teissiera australe Teissiera medusifera Teissiera milleporoides Teissiera polypofera Teclaia recincolae Tetracanna octonema: Tetracannoides jinzhii.
 5. PDF | Tijdens een tweejarig project werd in Beersel de basis gelegd voor een werking rond bijen op lange termijn. Vernieuwend daarbij waren de gerichte... | Find, read and cite all the research.
Drachtplanten

Texelse Zandbij Andrena fulvago. Tronkenbij Heriades truncorum. Tuinbladsnijder Megachile centuncularis. Tuinmaskerbij Hylaeus hyalinatus. Tweekleurige Wespbij Nomada integra. Tweekleurige Zandbij Andrena bicolor. Valse Rozenzandbij Andrena helvola. Variabele Wespbij Nomada zonata. Variabele Zandbij Andrena varians. Viltvlekzandbij Andrena. Kleine landschapselementen: qua oppervlakte of volume beperkte groene component in het landschap, die bijdraagt aan de opbouw, structuur, invulling, identiteit en belevingswaarde van dat landschap, die niet onder hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming valt en die als zodanig is aangewezen door de provincie. Bijvoorbeeld bepaalde kleine bosjes en houtwallen, meidoornhagen in uiterwaarden. zandbij Andrena nigroaenea die hier beiden voorkomen. De Schark Dit iets zuidelijker gelegen grasland was tijdens het bezoek weinig bloemrijk. Foto 1. Groeve Duchateau. Andrena fulvago Texelse zandbij BE zz tt x Andrena gravida Weidebij BE zz tt x x Andrena.

Klein streepzaad Crepis capillaris

De Texelse Zandbij (Andrena fulvago) vliegt van half april tot eind juli. Deze bij komt voor in bloemrijke bermen, weilanden en tuinen. Het is een oligolectische soort met een voorkeur voor gele composieten. De bij foerageert vaak op Muizenoor, Gewoon Biggenkruid, Gewone Paardenbloem en Groot Streepzaad De Tweekleurige Wespbij Nomada integra is een kleine wespbij die niet algemeen voorkomt. De vliegplaatsen komen overeen met haar gastheer, de Paardenbloembij Andrena humilis.. De soort vliegt van eind april tot half augustus op schrale, extensief beheerde, droge graslanden, wegbermen en dijken De Rode Lijsten worden regelmatig, bijvoorbeeld eens in de 10 jaar, bijgewerkt. Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 5 november 2004 de nieuwe Rode Lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld. Op 5 november 2004 is voor het eerst een Rode Lijst voor de bijen vastgesteld Definitions of BIJEN, synonyms, antonyms, derivatives of BIJEN, analogical dictionary of BIJEN (Dutch

Oranje zandbij Andrena marginata verdwenen Paardenbloembij Andrena humilis kwetsbaar Papaverbij Osmia papaveris verdwenen Platkielwespbij Nomada obtusifrons verdwene Zandbij. ikjelle. 0 9 Biddende klapekster. horneman69. 0 4 De klapekster staat net als een torenvalk ook wel eens te bidden Alleen doen ze dit heel kort Toch kon ik. - Andrena marginata - Oranje zandbij - Andrena nitidiuscula. texelse zandbij in Dutch Texelse zandbij in Dutch fibblesandbi in Swedish Bibliographic References (2006) database, Apoidea Database, Fauna Europaea (2008) manuscript, World Bee Checklist Project - update 2008-09. De zandbijen (Andrena) vormen een geslacht uit de familie van de Andrenidae. 397 relaties

No category Download - Bestuivers.N Texelse zandbij De Texelse Golfclub Texels Eigen Stoomboot Onderneming Texels Skuumkoppe Texelstroom (schip, 1966) Texelstroom (schip, 2015) Texels Belang. rode lijst-nl.pdf - Tuinwil

Nestplaatsen voor wilde bijenLOTBEGOT

Texelse Zandbij ; Andrena gravida: White-bellied Mining Bee ? Schwere Erdbiene : Weidebij ; Andrena haemorrhoa: Early Mining Bee ? Rotschopfige Sandbiene : Roodgatje ; Andrena helvola: Coppice Mining Bee ? ? Valse Rozenzandbij ; Andrena humilis: Catsear Mining Bee ? ? Paardenbloembij ; Andrena intermedia? ? ? Noordelijke Klaverzandbij ; Andrena. Andrena argentata - Zilveren zandbij. 7 photos. Andrena barbilabris - Witbaardzandbij. 64 photos. Andrena bicolor - Tweekleurige Zandbij. 25 photos. Andrena carantonica - Meidoornzandbij Environmental Management System EMS, In 1938 is de baan aangelegd onder de naam: Golfbaan Wildhoeve Ontwerp was van Architectenburau Colt, Alison & Morrison Ltd. Uitvoerder: Fa. Copijn, Groenekan Karakter van de baan. Sterk geaccidenteerde duinbaan, die tot één van de fraaiste kampioensbanen in Nederland kan worden gerekend. Bij de aanleg van de baan is het golvende duinlandschap gehandhaafd. De Texelse kap bestaat uit een oorijzer met daarover kant, dat aan de onderzijde geplooid is. In het centrum van Den Burg bevindt zich de Oudheidskamer, het is één van de oudste huizen van het eiland, Zilveren zandbij, de Slufter. 17 juni 2014 - Bezoekje aan De Burg,. This page was last edited on 15 December 2019, at 01:38. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply PDF | On Oct 1, 2014, Jens D'Haeseleer published Wilde bijen in Leuven. Onderzoek naar voorkomen van wilde bijensoorten in het Leuvense stadscentrum. | Find, read and cite all the research you.

 • Chloe Delevingne.
 • The NeverEnding Story trilogy.
 • Design trap.
 • Myanimelist shirobako.
 • Hunkemöller slips.
 • Histeriqueo Descargar.
 • Marjan Strijbosch dochter.
 • Coeliakie uitspraak.
 • Amber Rose tattoo.
 • Kawasaki H2R specs 0 100.
 • Caravan camera Wireless.
 • Hardheidsmetingen.
 • Wrightsock ervaring.
 • Leislag bitumen dakbedekking.
 • Thema vormen en kleuren Knutselen.
 • South Park crippled kid.
 • Kippenlevertjes ketjap.
 • Biltmore Hotel Los Angeles.
 • Dermaroller inhammen.
 • Gebroken neus rechtzetten kosten.
 • Dr S Klein Plastisch chirurg.
 • Presentatrice Tattoo of Us.
 • L lysine virus.
 • Verschil veldleeuwerik boomleeuwerik.
 • Zo krijg je kringen uit een houten tafel.
 • Spider IMDb.
 • Ariel pods aanbieding Kruidvat.
 • Zoeken langs route Google Maps.
 • Anne Clouseau instrumentale versie.
 • Haiku examples.
 • Snapchat kaart werkt niet.
 • Broek met bretels dames.
 • KIS haarverf App.
 • Nissan Cube occasion.
 • Redbrick werkschoenen aanbieding.
 • Kaart Grossglockner.
 • Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa 553 2013.
 • Taalvoutjes 2020.
 • Mok rondom bedrukken.
 • Nike logo Wallpaper.
 • Song to the Siren Tim Buckley lyrics.