Home

RIVM lood in drinkwater

Lood in kraanwater soms te hoog RIVM

Blootstelling aan lood kan effect hebben op het IQ intelligentie quotiënt van kinderen. Bij volwassenen kan het een grotere kans op nierziekten veroorzaken of leiden tot een hogere bloeddruk. Voor dit onderzoek heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu scenario's berekend voor vier leeftijdsgroepen: ongeborenen, zuigelingen die de fles krijgen, kinderen tot 7 jaar, en. Het RIVM heeft berekend dat kraanwater in deze situaties een grote bijdrage kan leveren aan de totale dagelijkse blootstelling aan lood via voedsel en water. Voor baby's die flesvoeding krijgen met kraanwater uit deze leidingen kan die bijdrage oplopen tot 80 procent

Dit en meer staat in dit informatieblad lood in drinkwater, dat het RIVM voor de GGD heeft opgesteld. De GGD'en willen graag op uniforme wijze informatie over lood in drinkwater geven. De kennis die in dit informatieblad is samengebracht, kan daaraan bijdragen. Inhoud informatieblad lood In woningen van voor 1960 kunnen nog loden leidingen aanwezig zijn. Deze geven lood af aan het kraanwater. Consumptie daarvan is ongezond. Als jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot een lagere intelligentie. Ook kan een hoge loodblootstelling leiden tot effecten op de nieren en de bloeddruk

De wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater staan in het Drinkwaterbesluit. Zo zijn er eisen aan de hoeveelheden lood (10 microgram per liter water) en kwik (1 microgram per liter water) in drinkwater. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn (Engels) Het RIVM is tevens beschikbaar ten behoeve van calamiteiten op het terrein van drinkwater of de drinkwatervoorziening en heeft daarvoor state-of-the-art laboratorium infrastructuur in huis of toegang daartoe via het netwerk. De Milieuongevallendienst (MOD Milieu Ongevallen Dienst) is ondergebracht bij het RIVM lood Stofafkorting Pb Engelse naam lead CAS-nummer 7439-92-1 Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters *185. 10 µg/l *18. Over het algemeen is het drinkwater in Nederland van hoge kwaliteit en veilig om te drinken. Maar een beperkt deel van de bevolking heeft nog te maken met hoge blootstelling aan lood via het kraanwater en loopt daardoor gezondheidsrisico's. Het gaat vooral om bewoners van oude huizen met loden binnenleidingen. Groepen die risico's lopen zijn zuigelingen die flesvoeding krijgen, jonge. Ook zijn er in de EU ook wettelijke eisen voor het maximum toegelaten gehalte aan lood in drinkwater. Lood in Nederlands kraanwater. Het loodgehalte in het Nederlandse kraanwater is laag. Toch laat onderzoek van het RIVM uit 2019 zien dat zwangeren, flesgevoede kinderen en jonge kinderen tot en met 7 jaar te veel lood kunnen binnenkrijgen via.

Gevolgen lood in drinkwater. Lood in kraanwater is een zwaar metaal welke daar niet thuishoort. De norm vanuit de overheid is maximaal 10 microgram per liter. Iedereen maakt zich uiteraard grote zorgen omdat dit al jaren speelt en men er nu pas achterkomt Via een literatuuronderzoek onderzocht RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of regenwater geschikt is als nieuwe bron. Uit het onderzoek blijkt dat ons regenwater vaak vervuild is en eerst gezuiverd moet worden. Op een duurzame manier regenwater gebruiken als bron voor drinkwater kan daardoor niet zomaar

Als je voor de lood-in-water test kiest, laten wij je op onze website duidelijk zien wat het analyseresultaat betekent en welke vervolgstappen je kunt nemen. Onze aanpak sluit naadloos aan bij het 'Advies monsternamestrategie opsporen loden leidingen' welke door het RIVM, mede op basis van onze ervaringen, is opgesteld Zo kan groente uit eigen tuin lood bevatten. In huizen van voor 1960 die nog loden waterleidingen hebben, vinden we lood in het drinkwater terug. Te veel lood kan effect hebben op de gezondheid, vooral bij (ongeboren) baby's en kinderen tot en met 7 jaar. Het binnen krijgen van te veel lood kan leiden tot een verlaging van het IQ (bron: RIVM) RIVM constateert in meer dan de helft van de 216 Nederlandse drinkwaterwinningen problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid water. In 135 van de 216 winningen (62,5 procent) vindt men stoffen die niet in deze hoeveelheden in drinkwater mogen voorkomen. Hoewel de drinkwaterkwaliteit zeer goed is in Nederland, bestaat er wel zorg over de kwaliteit van de bronnen

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is in het algemeen uitstekend. Water drinken uit de kraan is gezond, goedkoop, goed voor het milieu en lekker. Heel soms komt het voor dat dat het drinkwater vervuild raakt met lood. Dan is het niet voor iedereen gezond meer. De laatste tijd is hier veel aandacht voor Het meeste lood dat we binnenkrijgen komt uit voedsel: van fruit, brood, groenten, aardappelen en granen, rapporteerde het RIVM in 2017. Drinkwater draagt gemiddeld 5 procent van de totale.

Loodinname via kraanwater : Blootstellings- en - RIVM

Het RIVM heeft monsters ontwikkeld voor het opsporen van loden leidingen. Onlangs bleek dat er lood zit in het drinkwater bij sommige kinderopvangcentra Het regenwater in Nederland is niet schoon genoeg om ongezuiverd als drinkwater te gebruiken. Door klimaatverandering (droogte) zoeken waterbedrijven naar alternatieve waterbronnen. Via een literatuuronderzoek onderzocht RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of regenwater geschikt is als nieuwe bron. Uit het onderzoek blijkt dat ons regenwater vaak vervuild is en eerst gezuiverd. Normen zijn door de overheid vastgestelde waarden waabij de risico's acceptabel worden geacht. Er zijn normen voor mens en milieu in verschillende situaties Waterbedrijven zijn verplicht om de drinkwaterkwaliteit aan het tappunt bij de consument te meten. Onderdeel van het wettelijk meetprogramma zijn de metalen lood, koper en nikkel. Hiervoor bemonsteren de waterbedrijven via de Random Day Time (RDT)-methode. In de periode 2004-2011 heeft KWR van ruim 16.000 RDT-monsters de metaalconcentraties geïnventariseerd en onderzocht of er relaties zijn. Veel Amsterdammers hebben vragen over loden waterleidingen en hun gezondheid. Dit onderwerp is actueel omdat bekend werd dat er in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot (Amsterdam-Noord) nog loden waterleidingen liggen. Hieronder staan de antwoorden op de meest gestelde vragen over gezondheid en loden leidingen. Omdat de situatie in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot net iets anders.

De kwaliteit van de drinkwaterwinningen in Nederland laat nog altijd te wensen over en is in de afgelopen jaren ook niet merkbaar verbeterd. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vast na onderzoek. In meer dan de helft van de winningen vormt de waterkwaliteit een probleem. Probleemstoffen worden in 135 van de 216 winningen aangetroffen. jQuery( document ).ready. Gevolgen lood in drinkwater. Lood in kraanwater is een zwaar metaal welke daar niet thuishoort. De norm vanuit de overheid is maximaal 10 microgram per liter. Iedereen maakt zich uiteraard grote zorgen omdat dit al jaren speelt en men er nu pas achterkomt De norm voor de hoeveelheid lood in drinkwater gaat eind 2022 omlaag van 10 naar 5 microgram per liter. Daarmee volgt het kabinet het advies van de Gezondheidsraad. De nieuwe norm geldt voor zowel het punt van levering als aan de tap. jQuery( document ).ready(function() ); });..

Loden leidingen RIVM

De Nederlandse norm voor lood in drinkwater is 10 microgram lood per liter water. De Gezondheidsraad adviseert om deze norm te verlagen naar 5 microgram per liter. Zijn er rapporten over de risico's van lood in drinkwater beschikbaar? Bekijk het rapport van het RIVM 'Loodinname via kraanwater' Vragen over loden leidingen in huize Voor het nemen van watermonsters heeft het RIVM een landelijk advies gemaakt. Waterfilters. Het is onduidelijk of waterfilters lood uit het drinkwater filteren. Bovendien is een waterfilter altijd een tijdelijke oplossing. Bij de GGD leest u meer over gezondheid en loden leidingen Via deze leidingen kunnen kleine deeltjes lood in uw drinkwater terechtkomen. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Waternet heeft in de jaren '90 de loden leidingen buiten de huizen (tot aan de hoofdkraan of meteropstelling op de begane grond) vervangen door ander materiaal De afgelopen jaren is duidelijk geworden, dat lood schadelijker is dan eerder gedacht. Lood in kraanwater kan bij het ongeboren kind (via de zwangere), een baby die flesvoeding krijgt en kinderen tot en met 7 jaar effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen en leiden tot een lagere intelligentie (tot 5 punten IQ verlies) Lood in Nederlands kraanwater. Het loodgehalte in het Nederlandse kraanwater is laag. Toch laat onderzoek van het RIVM uit 2019 zien dat zwangeren, flesgevoede kinderen en jonge kinderen tot en met 7 jaar te veel lood kunnen binnenkrijgen via kraanwater

Wettelijke eisen aan drinkwater RIVM

Milieukwaliteitsnormen richten zich op het beschermen van de algemene milieukwaliteit. Er zijn milieukwaliteitsnormen voor stoffen in oppervlaktewater, grondwater, sediment, bodem en lucht De afdeling Beleidsadvisering en Onderzoek Drinkwater (BOD) van het RIVM coördineert deze projecten. De aanwezigheid van lood in drinkwater kan tot gevolg hebben, dat het wordt opgenomen in het lichaam van volwassenen en kinderen. Dit leidt vooral bij kinderen tot loodvergiftiging (Anonymous, 2002) Drinkwater laten onderzoeken op lood. Als u ziet dat ergens een stuk loden leiding zit kunt u de concentratie lood in het drinkwater laten meten bij of bij een van de volgende bedrijven. Daarvoor betaal u circa € 150 maar als er echt lood in het drinkwater zit is dat de moeite waard Mensen krijgen lood binnen via bijvoorbeeld voedsel, lucht, huisstof, de bodem en drinkwater. Voor de meeste mensen is voedsel de belangrijkste bron voor inname van lood. In huizen van voor 1960 die nog loden waterleidingen hebben, kan te veel lood in het kraanwater voorkomen Deze waarde is namelijk erg laag. Onder de 2 µg/l gaan we ervan uit dat er geen loden leidingen zijn op uw locatie. De binneninstallatie heeft praktisch geen invloed op het loodgehalte. Het resultaat voldoet zelfs bij maximale loodafgifte ruim aan de actiewaarde voor lood in drinkwater

Drinkwater RIVM

lood Risico's van stoffen - RIVM

Daardoor is de hoeveelheid lood in het drinkwater al aanzienlijk afgenomen. Over het algemeen bedraagt het loodgehalte in het Nederlandse kraanwater 1 microgram per liter In het begin van het gebruik van nieuwe leidingen (de eerste drie maanden) kan daarom een beetje lood in het drinkwater komen. Adviezen hierover vindt u op deze site en op de websites van de GGD en het RIVM

Loodinname via kraanwater Advies Gezondheidsraa

Lood in oude waterleidingen vormt een risico voor baby's en kinderen tot ongeveer zeven jaar. Zij kunnen gezondheidsrisico lopen door het innemen van drinkwater uit loden leidingen. Op verzoek van de GGD'en heeft het RIVM dat in opdracht van het ministerie van VWS uitgezocht De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker voor de gezondheid is dan eerder gedacht. Samen met de Friese gemeenten gaat GGD Fryslân hiermee aan de slag. Panden voor bouwjaar 1960. In huizen of panden die voor 1960 zijn gebouwd kunnen nog loden waterleidingen aanwezig zijn. Hier is het risico op lood in drinkwater dus hoger

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Het moet daarom schoon en veilig zijn om te drinken. De overheid neemt maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater in Nederland te beschermen. Drinkwaterbedrijven zuiveren grondwater en oppervlaktewater om schoon en veilig drinkwater te krijgen lood, drinkwater, kinderen, blootstelling, preventie: Language: Dutch: Publisher: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM: Abstract: Lood komt als verontreiniging voor in bodem, water en lucht. De blootstelling aan lood is in Nederland de afgelopen decennia afgenomen door maatregelen die de uitstoot hebben doen afnemen

Video: Kun je via kraanwater te veel lood binnenkrijgen

RIVM - Gevolgen lood in drinkwater - Lood in kraanwater

Het drinkwaterbedrijf moet onderzoek doen naar de mogelijke risico's voor de gezondheid bij de consumptie van drinkwater. Als die er niet zijn, kan de inname worden voortgezet. Lees meer over drinkwater via RIVM - drinkwater en de Helpdesk Water Dat betekent, aldus de raad, dat zo'n 230.000 tot 460.000 bewoners worden blootgesteld aan lood dat via deze leidingen in het drinkwater komt. Schadelijk Hogere concentraties lood zijn bij inname schadelijk voor de gezondheid. Met name zuigelingen die flesvoeding krijgen en jonge kinderen zijn kwetsbaar

Drinkwater staat centraal voor de volksgezondheid en in Nederland gaan we erg ver om de beste kwaliteit drinkwater te kunnen leveren. Drinkwater is een primair goed en mag geen risico's opleveren voor de volksgezondheid. Dit is in de Drinkwaterwet en in het Drinkwaterbesluit nader uitgewerkt Drinkwater dat wordt aangevoerd door loden leidingen, kan hoge concentraties lood bevatten (Slaats et al., 2014). Hoge blootstelling aan lood in drinkwater brengt risico's met zich mee voor zuigelingen die flesvoeding krijgen, jonge kinderen tot een jaar of zeven en ongeborenen (via hun zwangere moeder) De GGD waarschuwt voor lood in het drinkwater: Woensdag publiceerden het RIVM en de Gezondheidsraad rapporten over lood in kraanwater. Dit leidt bij ongeboren kinderen, flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar tot een lager IQ. Volwassenen die veel kraanwater drinken, lopen risico op nierschade of een licht verhoogde bloeddruk drinkwater dat bij de consument uit de kraan stroomt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu leidt op verzoek ook drinkwaterrichtwaarden af. Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een stof in drinkwater

Regenwater nog geen duurzame bron voor drinkwater RIVM

 1. Ook in drinkwater kunnen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. Het RIVM vindt dat er aanleiding is om opnieuw naar bestaande normen voor PFAS in o.a. voedsel, bodem, (drink)water en lucht te kijken en doet in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nader onderzoek
 2. imaal 6 uur stilstand.
 3. De drinkwaternorm is maximaal 10 mcg lood per liter drinkwater. In Nederland schommelt de concentratie van dit metaal gemiddeld rond de 1 mcg per liter water. Bij huizen met loden leidingen is dat volgens de RIVM rond de 35 mcg per liter
 4. imaal 6 uur stilstand van het water

Als een waterleiding van lood is, komen er deeltjes van dat materiaal in het drinkwater terecht. Dat is geen goed nieuws, want daar zitten risico's aan voor de gezondheid. Vooral voor heel jonge kinderen en baby's. Vervangen. Het is nu verboden om waterleidingen van lood te maken. Maar vroeger, tot 1960, gebeurde dat vaak & Waterkwaliteit Voorlichting over lood in drinkwater, een gemeenschappelijke taak Lood in drinkwater brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Buitenshuis zijn nagenoeg alle loden waterleidingen verwijderd, omdat de waterbedrijven hiervoor afgelopen decennia intensieve programma's hebben uitgevoerd. Binnenshuis is er soms nog wel sprake van lood, voornamelijk in woningen van vóór 1960 Lood in drinkwater is ongezond, zeker voor jonge kinderen. In kraanwater uit oude huizen met loden leidingen kan te veel lood zitten. Dan kan ook in woningen met nieuwe drinkwaterinstallaties. De laatste jaren is duidelijk geworden dat lood nog schadelijker is dan GGD'en eerder dachten Help, er kan lood in je drinkwater zitten! Wij schrokken best toen we dit in het Jeugdjournaal voorbij zagen komen. Gelukkig wonen we in een redelijk 'jonge wijk' zonder loden leidingen. Bij nieuwbouw loop je echter risico! Een recent rapport van de RIVM en de Gezondheidsraad waarschuwde voor de gevaren rondom lood in drinkwater

Lood in water testen Het Waterlaboratoriu

Lood in drinkwater van zes Utrechtse basisscholen. Juist voor baby's en kinderen tot 7 jaar is het schadelijk om water te drinken uit loden leidingen. Het RIVM, de Gezondheidsraad,. 14, lood, drinkwater, norm, ontharden, lead, drinking water, standards, softening: Language: Dutch: Publisher: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM: Abstract: The release of lead to drinking water from lead materials has been a source of concern for many years Lood in drinkwater leidt tot forse huurvermindering Door Briede Cassese 27 januari 2021. Woningcorporaties en woningstichtingen opgelet! Er is de laatste tijd veel te doen over loden leidingen in (oudere) huurcomplexen. Het RIVM adviseert.

Lood is een zwaar metaal en als u loden leidingen in huis heeft kunt u ook een kleine hoeveelheid lood binnen krijgen via drinkwater. Uit onderzoek blijkt dat een teveel aan lood een negatieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van hersenen en het zenuwstelsel van ongeborenen en jonge kinderen tot en met 7 jaar Lood en nikkel zijn zware metalen. Deze metalen kunnen in het drinkwater terecht komen als het water in contact is geweest met leidingen die van lood of nikkel zijn gemaakt. Ook water uit nieuwe leidingen en kranen kan de eerste maanden lood, nikkel en koper bevatten Daarnaast kan er lood in zitten uit loden regenpijpen en pesticiden van landbouwbedrijven in de omgeving. Via een literatuuronderzoek onderzocht het RIVM of regenwater geschikt is als nieuwe bron. Op een duurzame manier regenwater gebruiken als bron voor drinkwater kan daardoor niet zomaar

Loden waterleidingen Evides Waterbedrij

 1. In woningen komt lood meestal vrij door slijtage van oude, loodhoudende verf. Dat is één van de belangrijkste oorzaken van loodvergiftiging. Alles wel beschouwd, is de inname van lood via het drinkwater dus heel beperkt. Maar lood is reeds in beperkte hoeveelheden giftig, en de overheid heeft dus terecht strenge normen opgelegd
 2. > Meer informatie over lood in drinkwater. Begin 2016 is er een rapport uitgekomen van het RIVM waaruit bleek dat lood effect kan hebben op het leervermogen van kinderen bij lagere concentraties dan eerder werd gedacht. Er is alleen (nog) geen nieuwe norm voor lood in de bodem vastgesteld
 3. Hoofdafbeelding: Vanwege de vervuiling van de drinkwaterbronnen moeten drinkwaterbedrijven het water meer zuivereren om aan de strenge kwaliteitseisen van drinkwater te voldoen. Dat blijkt uit het onderzoek Staat Drinkwaterbronnen van het onderzoeksinstituut RIVM. In 135 winningen hebben de wetenschappers stoffen gevonden die het nog ongezuiverde water vervuilen
 4. der dan 100 kolonie vormende eenheden legionellabacteriën per liter van de bij
 5. Lood is vroeger algemeen gebruikt voor drinkwaterleidingen. In de leidingen kunnen echter kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater komen. Teveel lood kan leiden tot een (kleine) verlaging van de intelligentie. Vanwege de gezondheidsrisico's mag de concentratie lood in drinkwater maximaal 10 µg (microgram) per liter zijn

RIVM voorizet problemen waterkwaliteit en beschikbaarheid

 1. Het RIVM en de Gezondheidsraad publiceren vandaag beide een rapport over loodinname via kraanwater. Het RIVM heeft berekend dat kraanwater specifiek bij oude loden leidingen en bij nieuwe, niet goed doorgespoelde leidingen, meer bijdraagt aan de totale dagelijkse blootstelling aan lood, dan eerder bekend was
 2. In nieuwe woningen zijn de waterleiding niet van lood, maar bijvoorbeeld van koper, staal of kunststof. Soms zijn sommige onderdelen nog wel van lood. In het begin van het gebruik van nieuwe leidingen (de eerste drie maanden) kan daarom een beetje lood in het drinkwater komen. U leest hierover meer op de website van het RIVM
 3. Ook RIVM vindt GenX in drinkwater. De omstreden stof GenX zit in het leidingwater van drie Nederlandse waterbedrijven. In het drinkwater van zeven andere waterbedrijven is de stof niet gevonden
LIONEL PART ORIGINAL 622-12 NEW NW-2 DIESEL REAR HEADLIGHTKraandoorspoelen - KraandoorspoelenLoodBorra® voegklem - UzimetAansluiting onderdorpel op dakgootGabrielle Kreatief - Glas-in-lood

Het RIVM heeft methoden ontwikkeld voor eigenaren van huizen en andere gebouwen voor het opsporen van (onzichtbare) loden leidingen, met name door het nemen van monsters. Het gezondheidsinstituut heeft die naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gestuurd, dat erom had gevraagd Drinkwater valt onder de categorie voeding en maakt bij kinderen gemiddeld 7 procent uit van de loodblootstelling via voeding. In specifieke situaties kunnen zij ook via de bodem en via huisstof worden blootgesteld aan lood.<br> <br>Maatregelen voorkomen loodblootstelling via waterleidingen<br>In de meeste woningen zijn de loden waterleidingen vervangen en wordt de drinkwaternorm gehaald Drinkwater bevat allerlei mineralen, zouten, stoffen en bacteriën. In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit staan alle waterkwaliteitseisen voor veilig drinkwater. Zoals welke stoffen juist in drinkwater moeten voorkomen, en welke juist niet of beneden een maximale norm

 • Fahrradverleih Trittenheim.
 • Nomos Glashütte horloge.
 • Waarom kuiten trainen.
 • Shakin Stevens Merry Christmas Everyone.
 • Treinreis USA & Canada.
 • Blegny liege.
 • S235 staal eigenschappen.
 • Loving Vincent kijken.
 • Reddingshonden opleiding.
 • Cocosrasp gezond.
 • Comfortably Numb Top 2000.
 • Wat is de gele vlek.
 • Hairworld Istanbul.
 • Terugtrekkend tandvlees herstellen.
 • Pak A3 papier.
 • Oogspecialist hond België.
 • Kip döner kebab.
 • Kronos wiki.
 • Flaminal Forte of Hydro.
 • Groente borrelhapjes.
 • Blokker webcam.
 • Stoten tegen baarmoeder schadelijk.
 • Wat is een paraglider.
 • Voetafdruk baby maken.
 • Lenormand Vos combinatie.
 • Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa 553 2013.
 • Yt rescue me onerepublic.
 • Norway supermarket.
 • Hotels Texel De Koog aanbiedingen.
 • Optimal White voor en na.
 • Call of duty ghost trailer.
 • Nooit meer hier maar altijd bij ons.
 • Jason Bourne 6.
 • IJshockey Deventer.
 • Dubbele bestanden Google Drive verwijderen.
 • Nederlandse quotes.
 • Kubb spel Decathlon.
 • Groen zwaailicht.
 • Organogram bedrijf.
 • Clive Owen films.
 • Lijnolie verf overschilderen.