Home

Thema's wereldburgerschap

Aandacht voor Wereldburgerschap op school is daarbij onmisbaar. Edukans biedt lesmateriaal over Wereldburgerschap voor het primair en voortgezet onderwijs. Met onze internationaliseringsprogramma's geef je als docent of school heel concreet handen en voeten aan het thema Wereldburgerschap Wereldburgerschap kan verschillend worden ingevuld. Thema's van wereldburgerschap zijn bijvoorbeeld: vrede en conflict, verdeling, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, diversiteit, globalisering. Centraal staat het voorbereiden van leerlingen op een globaliserende leefomgeving Wereldburgerschap kun je zien als doel, burgerschapsonderwijs en internationalisering als middel. Met internationalisering kijk je samen met je leerlingen over grenzen heen. Onderwijs in wereldburgerschap helpt kinderen te beseffen dat ze verbonden zijn met de rest van de wereld en er een actieve rol in kunnen spelen

In dit thema staat burgerschap centraal. Het thema gaat over de volgende onderwerpen: Leefbaarheid Het beoordelen van leefbaarheid van gebieden aan de hand van vastgestelde criteria. Multiculturele samenleving De gevolgen kunnen omschrijven van de aanwezigheid van verschillende bevolkingsgroepen in een samenleving Wereldburgerschap op school Aan de slag met wereldburgerschap Lesideeën wereldburgerschap op de basisschool Praktische tips en voorbeelden wereldburgerschap in het basisonderwijs Internationale competenties en wereldburgerschap Thema's, Werelddoelen en lesideeën Culturele diversiteit, meertaligheid en gelijke kanse Wereldburgerschap vereist kennis van de wereld, de eigen omgeving en de relatie daartussen. Het vereist bovendien kennis van de mondiale uitdagingen van deze tijd. En van internationale samenwerking. Om al deze kennis te kunnen toepassen, zijn ook de volgende vaardigheden nodig: het vermogen kritisch na te denken en een mening te vormen Wereldburgerschap is eigenlijk allang onderdeel van alle vakken en vormen zelfs de kern van het waarom van onderwijs. Van maatschappijleer, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, economie tot natuurkunde: voor elke discipline geldt dat er een internationale context is die van invloed is op de Nederlandse maatschappij

Wereldburgerschap - Edukan

Om vervolgens een raamwerk van thema's en competenties te maken waarmee je aan wereldburgerschap kunt werken en waar scholen mee aan de slag kunnen. Obs Stedeke in Diepenheim bundelt krachten met andere scholen en pabo-opleidingen, zoals Hogeschool Saxion Enschede, door het aangaan van een strategisch partnerschap binnen het programma Erasmus+ › meer thema's › burgerschap. Zoeken. zoek zoek. Burgerschap. BurgerschapsBorrel voor vo en po - pleidooi voor wereldburgerschap. 11 feb. Collegereeks - College 3 De diepe dialoog in de klas: begrenzen en uitnodigen. 15 feb. BurgerschapsBorrel voor vo en po - winnen met de schoolcultuur Wereldburgerschap SDG De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken

Wereldburgerschap versterken door middel van Slow Looking. Foto's van actualiteiten vormen een goede aanleiding om met je klas in gesprek te gaan over belangrijke thema's van wereldburgerschap zoals diversiteit, vrede en conflict, klimaat, globalisering en mensenrechten De foto's van Streets of the World bieden tal van mogelijkheden om met de leerlingen de thema's van wereldburgerschap 6 Canon voor Wereldburgerschap samengesteld door NCDO en Universiteit van Utrecht (2009) te onderzoeken: identiteit, diversiteit, duurzaamheid, globalisering, verdeling, mensenrechten, vrede en conflict en mondiale betrokkenheid Wereldburgerschap begint op school bij het samen prettig en veilig spelen, werken, leren en leven. In hoofdstuk 6 laten we zien dat wereldburgerschap en sociale competentie nauw met elkaar verweven zijn: 'Leren bewust en verantwoordelijk om te gaan met jezelf, met anderen en met je (wereld)wijde omgeving'

Democratie, diversiteit, duurzaamheid: met die thema's van wereldburgerschapseducatie (WBE) worden je leerlingen geconfronteerd. Hoe pak je WBE aan je klas is wereldburgerschap een erg relevant thema, omdat deze instituties uiteindelijk afhankelijk zijn op steun van het volk. De Verenigde Naties bijvoorbeeld worden gevormd door verscheidene staten, waarvan een groot deel democratisch zijn. De regeringen van deze staten worden stuk voor stuk door de stemmen van individuen gekozen; stemmen die worde Daarom heeft muzische vorming een grote plaats in het curriculum. Kinderen verwerken moeilijke thema's gemakkelijker op een kunstzinnige manier dan in een geschreven verslag. Werk elke week aan wereldburgerschap. Op jonge leeftijd beginnen met wereldburgerschap loont, aldus directeur Bert

Europees- en wereldburgerschap - SL

Wereldburgerschap op school Nuffi

Thema: Burgerschap - hv123 - Lesmateriaal - Wikiwij

Je bent je bewust wat wereldburgerschap inhoudt, hoe je dit thema vorm kunt geven in de groep en wat dit betekent voor jouw rol als leerkracht. We gaan ook praktisch aan de slag, zodat je hiermee de volgende dag al een stap kunt zetten in jouw klas Werken aan de wereld heeft hiervoor (onder andere) twee gratis lessenseries over wereldburgerschap ontwikkeld: - Een lessenserie van 8 lessen, afgesloten met een themadag (totaal = 15 uur) met de thema's: wereldburgerschap, handelsketens, Millenniumdoelen, mensenrechten, microkrediet, ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid op je stageplek Fawaka WereldBurgerschap Met Fawaka WereldBurgerschap bieden wij een gestructureerde manier om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs op uw school. Wij nemen schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen Vanuit Fawaka Wereldburgerschap is een inspiratieposter ontwikkeld rondom wereldburgerschap in het onderwijs, met verschillende thema's en vragen die leraren als handvatten kunnen gebruiken. Wereldburgerschap wordt uitgewerkt in verschillende hoofdthema's, waaronder Identiteit, Diversiteit, Globali thema's. burgerschap. Onderwijsaanbod voor Burgerschap algemeen. democratie en participatie. Onderwijsaanbod voor democratie en participatie. pleidooi voor wereldburgerschap. 11 feb. Collegereeks - College 3 De diepe dialoog in de klas: begrenzen en uitnodigen. 15 feb. BurgerschapsBorrel voor vo en po - winnen met de schoolcultuur

Kapitaal van de 21e eeuw - GO!

Wereldburgerschap Nuffi

Wereldburgerschap Op onze school staat wereldburgerschap centraal en dat komt tot uiting in het hele wezen van de school. We willen uw kind niet alleen kennis bijbrengen, maar ook sociale vaardigheden om het voor te bereiden op zijn verdere schoolloopbaan en plaats in de maatschappij wereldburgerschap gaat het om kennis van en betrokkenheid bij de wereld in en buiten Nederland. Wereldburgerschap bij jongeren betreft hun betrokkenheid bij mondiale vraagstukken en hun participatie in de pluriforme samenleving in eigen land. Wereldburgerschap kan opgevat worden als de internationale dimensie van betrokkenheid bij de samenleving Arrangement over politiek in de wereld en wereldburgerschap. Dit arrangement is in het kader van de politiek-juridische dimensie voor Leren Loopbaan & Burgerschap (LLB) In de geest van Agenda 21, dat als een dynamisch programma bestemd is om door de tijd heen te evolueren in het licht van veranderende noden en omstandigheden, biedt de B.I.C. het volgende voorstel aan: Teneinde de mensen van de wereld te inspireren om op te komen voor duurzame ontwikkeling, zouden de scholingsprogramma's en de bewustwordingscampagnes die Agenda 21 voorstaat, het concept.

Werken aan de Wereld

 1. wereldburgerschap, en respect voor culturele diversiteit. Dit is dus een heel centraal doel in die duurzame ontwikkelingsagenda: het is onderwijs over de thema's ervan: over ongelijkheid in de wereld, over armoede, honger, milieuproblemen En het is onderwijs ten behoeve van die thema's: je wilt dat kinderen, burgers, die kennis e
 2. Wereldburgerschap Elk deel bestaat uit een of meerdere thema's. Elk thema bestaat weer uit drie verschillende hoofd-stukken. Aan het begin van elk hoofdstuk staan de leerdoelen van het hoofdstuk. Daaraan kun je zien wat je in dat hoofdstuk gaat leren. In het handboek zijn belangrijke begrippen vetgedrukt weergegeven. Dit zijn begrippen die je.
 3. Poster WereldBurgerschap. Vanuit Fawaka WereldBurgerschap is een inspiratieposter ontwikkeld rondom wereldburgerschap in het onderwijs, met verschillende thema's en vragen die leraren als handvatten kunnen gebruiken. De poster is te koop via boekwinkel Educulture in Amsterdam (Eerste van Swindenstraat 20, Amsterdam-Oost)

Wereldburgerschap ontwikkelen. Leraar Liesbeth Breek ontwikkelde bij het foto-project Streets of the World een lespakket om wereldburgerschap onder de aandacht te brengen en toe te passen in verschillende vakken. Leerlingen bespreken belangrijke thema's van wereldburgerschap, leren kritisch denken en vormen een mening Doel is deze jongeren te betrekken bij de thema's wereldburgerschap en internationale samenwerking. Respo International - opgericht door Hogeschool Windesheim - werkt sinds 2005 met lokale partners aan de verbetering van de positie van mensen met een handicap in Ethiopië Kern wetsvoorstel 'Verduidelijking burgerschap': Artikel 17. Actief burgerschap en cohesie. 1. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier

De wereld begint op school: van burgerschap naar

Meningen vormen en ervaringen delen. Kies 4 is een praktisch en activerend leerwerkboek voor studenten van niveau 4 van het mbo. De opdrachten in het boek sluiten aan op de belevingswereld van de studenten en stimuleren hen om hun eigen ervaringen te delen NCDO was de organisatie voor kennis en advies over mondiaal burgerschap en internationale samenwerking. In 2017 zijn de uitvoerende werk-zaamheden van NCDO beëindigd

Wereldburgerschap - DaltonVisi

Wereldburgerschap is vooralsnog een éxtra laag bovenop het gewone pakket aan lessen over de mores in de Nederlandse samenleving, stelt hij. Nederland staat voorop, ook op deze school wereldburgerschap en ontwikkelingseducatie. Met dit interview wordt het werken en denken over wereldburgerschap en ontwikkelingseducatie in kaart gebracht. In de methode analyse wordt er gekeken welke thema's er in de verschillende onderbouw methodes worden aangeboden met betrekking tot wereldburgerschap en ontwikkelingseducatie. Voo

Thema's Thema's. Primair Onderwijs. Agressief gedrag (po) Burgerschapsvorming Miguel Heilbron, director Fawaka WereldBurgerschap Heilbron zoomt in op de verplichtingen die Nederland is aangegaan binnen de Verenigde Naties Lectoraat Wereldburgerschap. Wereldburgers zijn we allemaal. Maar wat voor wereldburgers willen we zijn? In de reeks worden thema's als Fast Fashion en de impact van vlees bekeken en besproken vanuit het gezichtspunt van meerdere stakeholders

Wereldburgerschap- breng de wereld in je klas - Quindo Mund

Hoe kun je het thema wereldburgerschap uitvoeren met respect voor duurzaamheid en kansengelijkheid? Kennismaken met andere culturen kan misschien ook wel gewoon in Nederland. Deze periode zwengelt deze discussie aan. En dat is eigenlijk wel een goede zaak.. Je hoeft niet aan alle thema's tegelijk te werken. De meeste scholen kiezen twee of drie thema's waar ze aan willen werken. Deze thema's kies je aan de hand van de uitkomsten van de Eco-scan uit stap 2 en de interesses van het Eco-team. Klik hiernaast op de iconen om meer over de thema's te lezen

Voorbeeldmaterialen - SL

 1. WereldBurgerschap ja! Maar hoe dan? Aangeboden door: Miguel Heilbron - Fawaka WereldBurgerschap. Alle scholen in Nederland hebben de wettelijke taak aandacht te besteden aan 'burgerschap'. Vanaf komend schooljaar wordt de wetgeving hierover aangescherpt en moeten scholen aan verschillende specifieke eisen voldoen
 2. Tijdens het weekeinde van 18 - 20 februari 2011, houdt de Stichting voor Ontwikkeling van Vietnam een conferentie met als thema Vietnam: voorbeelden van geslaagde projecten en het belang van wereldburgerschap
 3. Thema's van wereldburgerschap Wereldburger met Ketchup gaat dus niet over hamburgers. Maar wél over burgers. Of nog preciezer: over wereldburgerschap. De hamburger staat daarbij symbool voor overeenkomsten tussen mensen. Iedereen heeft immers wel eens een hamburger gegeten, in welke variant dan ook
 4. Oxfam Education (2015) Education for Global Citizenship, a Guide for schools. Deze publicatie bevat een leerlijn voor het hele leerplichtonderwijs (3-18 jaar)met competenties per leeftijd voor diverse thema's, vaardigheden en attitudes m.b.t. wereldburgerschap
 5. Arrangement over politiek in de wereld en wereldburgerschap. Dit arrangement is in het kader van de politiek-juridische dimensie voor Leren Loopbaan & Burgerschap (LLB). Aangepast voor leerjaar 2016-2017 van het arrangement Wereldburger

PLEIDOOI VOOR WERELDBURGERSCHAP: Miguel Heilbron is director van Fawaka Wereldburgerschap. Heilbron zoomt in op de verplichtingen die Nederland is aangegaan binnen de Verenigde Naties. Ons land heeft zich gecommitteerd aan de 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen' waarbij is afgesproken om in de komende jaren expliciet 'wereldburgerschap' te verankeren in het onderwijs voor 4 havo Selecteer strea

Wereldburgerschap. Niet alleen de manier van lesgeven is, mede door corona, aan verandering onderhevig. Ook het lesprogramma is in de loop der jaren enorm veranderd. Zo lijkt wereldburgerschap een steeds belangrijker thema te worden. Ook in Nederland. Terecht, vindt de tv-maker. 'We zijn allemaal verbonden met elkaar, van Afghanistan tot. Schrijven met peer response (leerling commentaar) betekent dat leerlingen elkaar als maatjes helpen bij het leren schrijven van teksten.Dat doen ze door tijdens de verschillende fasen van het schrijfproces (oriënteren-schrijven-reflecteren-reviseren-publiceren) commentaar te geven op elkaars teksten Elke tweede donderdagmiddag van de maand (15.30-16.30 uur), vindt een online BurgerschapsBorrel plaats. Met altijd een inspirerende spreker die actief is op het thema burgerschap. De spreker belicht onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen. Een ervaren host houdt zicht op de chat en schakelt met de spreker Als lector bent u in staat verbindingen tot stand te brengen en te behouden op alle niveaus: u bent toonaangevend wanneer het gaat om vraagstukken rondom wereldburgerschap en u hebt het vermogen om de verschillende partijen binnen De Haagse Hogeschool en haar partnerorganisaties - waaronder overheden en organisaties - aan (internationale) onderzoeksprogramma's binnen de genoemde thema's te.

Wereldburgerschap - Klass

Interessante sprekers wereldburgerschap Op zoek naar een boeiende workshop of infomoment tijdens de Week van de Opvoeding? Wij stellen enkele sprekers voor die een boeiend verhaal over rond deze thema's vormingen, organiseert studiedagen en voert tal van projecten om racisme t Het vak kunstbende en het thema wereldburgerschap staan centraal. Bij Kunstbende ga je creatief aan de slag, je schrijft scripts, maakt decors en voert voorstellingen op. Binnen al je vakken speelt het thema wereldburgerschap een grote rol - de link met de maatschappij staat voorop Wereldburgerschap Op het Panora Lyceum kijken we naar de wereld dichtbij en ver weg aan de hand van Big Ideas. Dit zijn thema's die voor alle mensen belangrijk zijn. Deze helpen je om inzicht te krijgen in moeilijke vraagstukken. Goed met elkaar kunnen communiceren is hierbij een voorwaarde Scholen kunnen een UNESCO-school worden als ze aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema's aandacht besteden. Een van deze vier thema's is 'wereldburgerschap'. 'Basisschool Cosmicus hanteert acht thema's voor wereldburgerschap om in de loop van acht basisschooljaren de leerlingen te onderwijzen en opvoeden als wereldburgers. Thema's. Thema's Fit & Gezond 'Wereldburgerschap' is bedoeld voor medewerkers van organisaties en instellingen die zich bezighouden met internationale samenwerking en die zich sterk willen maken voor een grote betrokkenheid van Nederlanders bij mondiale vraagstukken en dat op een professionele manier willen aanpakken

Versterk wereldburgerschap in de klas met fotoproject

Unesco-event 2018: een verslag. De leerling van nu moet leren feiten van nonsens te onderscheiden en een kritische blik te hebben. Hij moet zich bewust zijn van zijn eigen culturele identiteit, en die van de ander respecteren en waarderen. Is dat burgerschap of wereldburgerschap of allebei Wereldburgerschap. Je moet er in de klas aan werken, maar hoe? Gebruik een van de Wereldburgerschapslessen van de Lesmonsters of ga zelf aan de slag •Legt het begrip wereldburgerschap goed in EIGEN WOORDEN uit •Duidelijke presentatie van de stelling/mening •Alles onderbouwd met feitelijke argumenten. Zowel voor als tegen. •Gebruikt begrippen die in de les zijn aangeboden •Verwijst naar de opdrachten die zijn gemaakt •Sluit af met het aangeven van het belang van Wereldburgerschap Thema's binnen duurzaamheid en wereldburgerschap zijn vaak te moeilijk om in één oogopslag te begrijpen. Met systeemdenken visualiseer je het thema en breng je in kaart wat de oorzaken en gevolgen zijn, hoe de onderdelen zich verhouden tot het geheel en je leert kijken vanuit verschillende perspectieven Je vertrekt bij wereldburgerschapseducatie dus vanuit het hart. Want je zorgt ervoor dat je leerlingen betrokken zijn voor en zich verbonden voelen met het thema. Je stelt met je klas vast dat er een probleem is, en dat er een draagvlak is om daarover na te denken. Zo begin je aan het werk met het hoofd. Dan maak je de analyse

We zijn aan de slag gegaan en een jaar later zag het Streets of the World Lespakket voor Wereldburgerschap het licht. Voor mij de perfecte afsluiting van mijn wereldwijde avontuur. Want als we deze wereld samen een stuk beter willen maken dan zullen we toch moeten beginnen met kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met hun medeburgers 31-jul-2018 - Bekijk het bord 'School_wereldburgerschap' van Daphne Vergucht, dat wordt gevolgd door 164 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over thema, kinderboeken, anti pesten Wereldburgerschap is een belangrijk thema binnen het primair onderwijs. De leraar speelt een doorslaggevende rol in de kwaliteit van het onderwijs. Toch is nog relatief weinig bekend over de manier waarop wereldburger-schap op de pabo's aan de orde komt en welke behoefte daaraan is

Wereldburgerschap - Plekken met een verhaal - Voor de klas

Wereldburgerschap - Basisschool Cosmicus Den Haa

Wereldburgerschap met ketchup gaat over de vraag hoe je wereldburgerschap een plek kunt geven op basis- en middelbare scholen. Het boek biedt een wereld aan invalshoeken voor lessen en materialen. Maar ook aan strategieën om wereldburgerschap te verankeren in een school Op de projectpagina van Kruit vind je leermiddelen rond wereldburgerschap. Je kan er o.m. selecteren op thema's in de klas Wereldburgerschap voor toekomstige wereldverbeteraars! Het vak. De wereld bestaat niet alleen uit Amsterdam of Nederlander is natuurlijk veel meer! Thema's als mensenrechten, vrede, veiligheid, milieu en duurzaamheid komen ook aan bod. WBS is een vak in de brugklas en komt als onderdeel van het programma bij andere vakken voor Wereldburgerschap Hogeschool Leiden leidt studenten op tot wereldburgers. Zo leren onze studenten om te kijken over grenzen van het eigen vakgebied, de eigen cultuur en het eigen land

8 ideeën over Wereldburgerschap gezondheidszorg

Plekken met een verhaal: WO2, migratie & wereldburgerschap IHC is een plek die vertelt over oorlog en migratie en de invloed hiervan op een persoon, familie en samenleving. Tijdens dit programma staan de thema's identiteit en (on)vrijheid centraal en wordt ingespeeld op de beroeps- en stagepraktijk van de student. Wat heeft deze plek met deze thema's en de student anno nu te maken Dat wereldburgerschap een actueel thema is, heeft te maken met de sterk aan verandering onderhevige samenleving. Scholen hebben de taak leerlingen voor te bereiden op en te leren over de maatschappij waarin ze leven. De samenleving wordt voor jongeren steeds complexe Thema schooljaar Wereldburgerschap Beste ouders Op maandag 2 september 2019 verwachten wij al onze kindjes tijdig op school (ten laatste om 08.45u) voor hun eerste schooldag van het schooljaar 2019-2020 Leerlingen in het voortgezet onderwijs die op een bijzondere manier invulling willen geven aan het thema wereldburgerschap én open staan voor een bijzonder avontuur. Wanneer is de uitwisseling? De Going Global-uitwisseling met Oeganda is in de meivakantie van 2021. Daarna volgen presentaties en komt je school in actie voor beter onderwijs Wereldburger met ketchup: lesgeven over wereldburgerschap. hoe doe je dat?: Amazon.nl. Selecteer uw cookievoorkeuren. We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren.

Edukans heeft veel educatieve materialen, zoals kant-en-klare lessen en informatieve films, om dieper in te gaan op het thema Wereldburgerschap. Daarnaast heeft Edukans ook verschillende handige materialen voor jullie acties, zoals flyers, posters en vlaggen Voor De Haagse Hogeschool is wereldburgerschap een belangrijk thema. Hoe geven we dat vorm in ons onderwijs? De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties helpen daarbij. Twee docenten, Karel van Dijck en Eric Veldhoff, vertellen hoe ze de SDG's in hun les gebruiken Wereldburgerschap voor mondige kinderen. Met wereldburgerschap leren kinderen kijken over de grenzen en waardering krijgen voor de manier waarop kinderen in andere landen leven en zichzelf redden. Klas4klas besteedt daarnaast ook nog eens aandacht aan de eigen zelfredzaamheid Wereldburgerschap een vaste plek geven in het mbo. Aan dat doel werkt het project Werken aan de wereld tussen 2011 en 2015. We willen jou, als mbo-student, laten ervaren hoe verbonden je bent met de wereld buiten je directe woon- of werkgebied. Zie welke kansen die wereld biedt en ontdek hoe je kunt helpen bij het oplossen van mondiale problemen

Vanuit Fawaka Wereldburgerschap is een inspiratieposter ontwikkeld rondom wereldburgerschap in het onderwijs, met verschillende thema's en vragen die leraren als handvatten kunnen gebruiken.Wereldburgerschap wordt uitgewerkt in verschillende hoofdthema's, waaronder Identiteit, Diversiteit, Globalisering, Duurzaamheid, Verdeling, Mensenrechten, Mondiale Betrokkenheid en Vrede & Conflict Thema's wereldburgerschap 'Wereldburger met Ketchup' gaat dus niet over hamburgers. Wél over burgers. Of nog preciezer: over wereldburgerschap. De hamburger staat daarbij symbool voor overeenkomsten tussen mensen. Iedereen heeft immers wel eens een hamburger gegeten, in welke variant dan ook Stellingen per thema. Democratie; Europa; Milieu; Meer volgt Klassiekers. Maar, je kan natuurlijk debatteren over stellingen die de test der tijd hebben doorstaan (echte klassiekers). Maak zelf stellingen. Met een krant in de hand kan je zelf een aantal leuke stellingen formuleren met dit stappenplan

Partners | Stedelijk Onderwijs - InternationaalHelp jezelf door een ander te helpen - wat hebbenDoorprik vooroordelen | Stedelijk Onderwijs - InternationaalUNESCO-visitatie op SanctaUNESCO-school

wereldburgerschap, laat zien dat studenten vaak niet weten wat de SDG's zijn en wat wereldburgerschap is (Muntenau, 2019; Sonnenschein et al., 2019). Weinig studenten en docenten weten dat de Haagse Hogeschool een UNESCO­ school is. Het lijkt erop dat wereldburgerschap een top down thema is en dat studenten en docenten onvoldoend In de komende tien jaar moeten we dus van burgerschap naar wereldburgerschap. Gelukkig zijn er ook al steeds meer scholen die dit in de praktijk brengen. Met de methode waar ik mee werk, richten we ons op leerlingen, leraren en schoolleiders, en zo op de school en het onderwijs als geheel. We werken wereldburgerschap uit in tien thema's Wereldburgerschap en Internationalisering zijn steeds belangrijkere thema's in het onderwijs. De verwachting van VO en zelfs PO-scholen om deze onderwerpen onderdeel te maken van het reguliere lesaanbod wordt steeds groter Een verscheidenheid aan thema's komt hierbij aan bod waaronder de rechten van de mens. Studenten werken naar een eindopdracht toe waarmee zij presenteren wat zij geleerd hebben. Doel De student wordt zich bewust van de keuzes die je maakt in het hier en nu, en de relatie met de wereld (duurzaamheid, wereldburgerschap, kritisch denken over.

 • Corrigerende slip Zeeman.
 • Thermalint vorstbeveiliging.
 • Maria Basisschool.
 • A sport Antwerpen.
 • FitForMe.
 • Fine line tattoo Arnhem.
 • Funda Heilig Landstichting Verkocht.
 • Anglo Amerikaans Privaatrecht ru.
 • Vuurschaal zonder rook.
 • Arabische scheldwoorden.
 • Ding dong Jules.
 • Toelage prins Constantijn.
 • Longaanval corona.
 • Oman bezienswaardigheden.
 • Ilex crenata kwekerij Limburg.
 • IKEA whiteboard.
 • Laminaat in garage.
 • Wanneer turbo verkopen.
 • Leatt Nederland.
 • Top 10 kunstaas snoek.
 • Nederlandse vrijdenkers.
 • Derlon Restaurant Maastricht.
 • Breuken met letters herleiden.
 • Quad huren Arnhem.
 • Vacature Salariskompas 2020.
 • De Parkschool Utrecht.
 • Juli 2019.
 • Elektrische poort systeem.
 • Beach clubs Marbella.
 • Huisartsenwachtpost Wetteren.
 • Instagram switch to Business account on desktop.
 • Natuurlijke hulpbronnen wikikids.
 • Nina Simone Nijmegen adres.
 • Tim Hofman.
 • Soul food recipes.
 • Pruimenboom snoeien.
 • Sheltie fokkers Belgie.
 • Dermatoloog Beernem.
 • I wish Stevie Wonder lyrics.
 • BH onder topje.
 • Buiten banner.