Home

Matteüs 27:2

Matteüs 27 (NBV) - EO

 1. 27 1 27:1-2 Marc. 15:1 De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. 2 27:2 Luc. 23:1 Joh. 18:28 Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. 3 27:3-10 Hand. 1:18-19 27:3 Mat. 26:14-15 Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw
 2. Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met MATTEÜS 27:2. Omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond: een leesplan voor Pasen (HTB) De laatste lessen: een leesplan voor de Stille Week. Aftellen naar kerst
 3. 39 En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd 40 en zeiden: Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis! 41 Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: 42 Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het.
 4. 5 En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven.. 6 En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is.. 7 En te zamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede den akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen
ComPac 27/2 sailboat for sale

MATTEÜS 27:2 Ze boeiden Hem en brachten Hem naar Pontius

6 De leiders van de priesters namen de zilverstukken en zeiden: We kunnen dat geld niet in de geldkist van de tempel doen. Want dit geld heeft bloed gekost. 7 Daarom besloten ze er de akker van de pottenbakker van te kopen. Daar zouden ze dan een begraafplaats voor buitenlanders van maken. 8 Daarom wordt dat stuk land nog steeds 'Bloedakker' genoemd. 9 Zo gebeurde wat vroeger al door de. Ex. 12:1-27 'Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.' 3 Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. 4 Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. 5 'Maar niet op het feest,' zeiden ze, 'want. Matteüs 27 - Lees de Bijbel met audio in meer dan 100 talen - Nederlandse Bijbel 193 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat wil zeggen: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: 'Hij roept om Elia!' Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons. Matteüs 28:16-20 Jezus en de economische crisis Matteüs 19:13-30 Jezus en de armoede in de wereld Matteüs 25:31-46 (1) Geheimen van het koninkrijk: De schat in de akker Matteüs 13:44 (2) Geheimen van het koninkrijk: Een zaadje van de mosterdplant Matteüs 13:31-32 (3) Geheimen van het koninkrijk: Uitzien naar de Zoon Matteüs 25:1-1

Matteüs 27 NBG51 Bijbel YouVersio

 1. Matteüs. Ga naar het vorige boek - ga na het Mat. 27,2 Geboeid leidde men Hem weg en leverde Hem uit aan de landvoogd Pilatus. Mat. 27,3 Toen Judas, zijn verrader, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de dertig zilverlingen terug bij de hogepriesters en ouderlinge
 2. 2 27:2 2 Kor. 10:12-13 Laat een ander je prijzen, doe het niet zelf, laat het over aan een vreemde, zie er zelf van af. 3 Een steen is zwaar, het zand is een last, zwaarder dan beide drukt de ergernis over een dwaas
 3. Deut. 27:25 en zei: 'Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.' Maar zij zeiden: 'Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!' 5 Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. 6 De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: 'We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is.' 7 Na.
 4. Welkom! In deze cursus uit de serie 'Ontdek de Bijbel' nemen we je mee door het Evangelie van Matteüs.Eerst doe je via het inleidende hoofdstuk achtergrondkennis op en daarna word je in 20 lessen meegenomen door de inhoud van dit Bijbelboek
 5. 27:2 Ze lieten hem geboeid wegvoeren en leverden hem uit aan Pilatus, de gouverneur. De dood van Judas 27:3 Toen Judas, die hem uitgeleverd had, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken terug naar de opperpriesters en de oudsten
 6. Marc. 13:34 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij
 7. 2 1 2:1-12 Mat. 9:1-8 Luc. 5:17-26 Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. 2 Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. 3 Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4 Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een.

De Willibrordvertaling heeft met 'hij lijdt aan toevallen' een neutralere vertaling gekozen. Zie ook: 'Matteüs 17:15 (zondag 31 augustus)' in 'Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (3)', Met Andere Woorden 27 / 2 (juni 2008), pp. 19/20 Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. 25 En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. 26 Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden. 27 2:27 2 Kor. 1:21 Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig Palmzondag: Matteüs 21:1-13 Maandag: Matteüs 22:23-33 Dinsdag: Matteüs 25:31-46 Woensdag: Matteüs 26:6-16 Donderdag: Matteüs 26:36-46 Goede Vrijdag: Matteüs 27:45-56 Stille Zaterdag: Matteüs 27:57-66. Paaszondag: Matteüs 28:1-10. Jezus ontdekken in de 40dagentijd. Dit veertigdagentraject is gebaseerd op het boekje 'Op weg naar Pasen Toen Jezus hiervan hoorde, week Hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar Hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze Hem over land. Toen Hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde Hij medelijden met hen en Hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind.

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT; Maächa: Maächatiet: 29: Genesis 22:24: Maädai: 1: Ezra 10:34: Maädja: 1. Voor een uitleg bij deze woorden, zie: Matteüs 21:32 (zondag 28 september)' in 'Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (3)', Met Andere Woorden 27 / 2 (juni 2008), pp. 20-22. NBV.nl Over deze sit

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, Zijn gezicht straalde als de Zon en Zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Heer, het is goed dat wij hier zijn 5 1:5 1 Kron. 24:10 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. 7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd

Juist als lokale geloofsgemeenschap ben je op elkaar aangewezen. Ik zoek in de online kerkdiensten naar vormen om die verbondenheid zichtbaar te maken. Zo kunnen mensen via Whatsapp en sms gebedsintenties doorgeve Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden. Daar gaat het om in de wet en in de andere heilige boeken. Matteüs 7:1

Matteüs 27:2,11-14; Marcus 15:1b-5; Lucas 23:1-2). Pilatus probeert zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de veroordeling van Jezus te ontwijken door de Joden op te dragen Jezus naar de Joodse wet te oordelen (18:31). De Joden echter weigerden omdat zij de doodstra Zes voorgangers delen op het blog van PreekWijzer hun bespiegelingen tijdens het voorbereiden van een preek en kerkdienst in de adventstijd. Erik Borgman opent de rij. Soms is een Bijbeltekst zo actueel, dat het bijna griezelig is. Het Jesajagedeelte waarmee de lezingen voor de advent dit jaar beginnen, lijkt wel speciaal voor ons geschreven

Mattheüs 27 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Matteüs 2:1-12: Magiërs uit het Oosten: 10 januari: Matteüs 3:1-4 en 13-17: Johannes de Doper en de doop van Jezus: 17 januari: Johannes 2:1-11: De bruiloft in Kana: 24 januari: Lucas 4:14-30: Optreden van Jezus in Nazaret: 31 januari: Lucas 4:40-44: Jezus geneest ons helemaal: Paasproject: Jezus is liefde. Liefde is 07 februari: Lucas 5. (Zie Matteüs 9:27-30; Marcus 1:27; 2:10-11; 5:19 voor antwoorden op deze vraag.) • Waarom behoort geloof aan wonde-ren vooraf te gaan? Waarom zijn wonderen alleen geen stevig funda-ment voor ons geloof? • Waarom zijn de wonderen die Jezus tijdens zijn aardse leven verrichtte, belangrijk voor u? Waarom is het belangrijk om te weten dat. (Matteüs 26:17-30; Johannes 6:48-63; 13:1-17; 1 Korintiërs 10:16, 17; 11:23-30; Openbaring 3:20.) 17. Geestelijke gaven en bedieningen. God schenkt aan alle leden van zijn kerk-van-alle-eeuwen geestelijke gaven. Elk lid hoort zijn of haar gaven te gebruiken in liefdevolle dienst tot algemeen welzijn van de kerk en alle mensen

Numeri 6 : 22 - 27 2 Korintiërs 13 : 11 - 13 Dag 4 Lesboek p. 98 & 99 Werkboek p. 72 & 73 HOOFDSTUK 37 GELUKKIG ZIJN Dag 1 Gelukkig zijn Matteüs 4 : 23 - 5 : 12 Dag 2 Bijbelleesles Matteüs 5 : 13 - 16 Dag 3 Het hart van de Wet Matteüs 7 : 1 - 12 Dag 4 Lesboek p. 100 & 101 Werkboek p. 74 & 75 HOOFDSTUK 3 Op de eettafel: liedboeken, de laptop. Onder de tafel spelen de kinderen helikoptertje. Ze vliegen door een tunnel - pas op, niet botsen! - ze lachen als ze elkaar bijna raken. Maar fysiek zullen we de komende weken niet ver reizen. We zitten weer in lockdown. Ik kijk naar buiten. Het is flink bewolkt. Toen, [ §2.3.2 Onder Domitianus 27. §2.3.3 Onder Nerva 27. §2.3.4 Het einde van de tempelbelasting 29. Hoofdstuk 3: Onderzoek naar de historische oorsprong en betekenis van Matteüs 17:24-27a 30. §3.1 Inleiding 30

Hits: 18 Is de Messias de zoon van David? (Deel 1) vrijdag 25 december 2020 | Gershon Nerel . 2000 jaar geleden waren de Joden in Galilea, in Judea en buiten Eretz Israel, het land Israël, er volledig van overtuigd dat Yeshoea (Jezus), de inspirerende rabbi-leraar en de wonderdoener, de zoon was van een man met de naam Jozef (Lukas 3:23), 'uit het huis van David' (Lukas 1:27; 2:4) David (Hebreeuws: דָּוִד, דָּוִיד, lieveling, c. 1040 v. Chr. tot 970 v. Chr.) was volgens de Hebreeuwse Bijbel de tweede koning van het Verenigd Koninkrijk Israël, stamvader van het Judese koningshuis, het huis van David, dat tot de zesde eeuw v.Chr. in Jeruzalem aan de macht zou blijven. Hij regeerde veertig jaar van c. 1010 v. Chr. tot c. 970 v. Chr., waarvan zeven over Juda. Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT; Jaäkan: 1: 1 Kronieken 1:42: Jaäkoba: 1: 1 Kronieken 4:36: Jaäla: 2: Ezra 2:5

Naast elkaar staan in een grote kring. De schaal met brood aan elkaar doorgeven. Brood voor elkaar breken. De beker met wijn doorgeven en er allemaal uit drinken. Je kunt je niet voorstellen dat we ooit weer zo onbevangen met elkaar de maaltijd zullen delen. Toch wilde ik juist in deze Advent samen avondmaal vieren 587 Licht voor de wereld Staties bij Johannes 18 en 19 SchriftLezing en zang in de Stille week Joh. 18, 1-11 1. Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen in deze nacht van duistere belangen? Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren heel om te horen. Joh.18, 12-27 2. Eé

GKv Hardenberg Centrum (contactpersoon: Sybren Stelpstra) GKv Baalder (contactpersoon: Gerwyn Star) GKv Baalderveld-Zuid (contactpersoon: Hermen Veltkamp Op de gelijkstelling van Matteüs de tollenaar en Matteüs de apostel is af te dingen. Marcus spreekt over 'Levi van Alfeus' bij het tolhuis (2,14). Lukas noemt in zijn lijst met de 12 apostelen (6,15 en Hand. 6,15) 'Matteüs en Jakobus van Alfeus', zonder dat er aanleiding is om de verbinding met Levi te leggen

Ds. S. Alserda Liturgie eredienst dd. 20 oktober Amersfoort Vathorst Votum & Zegengroet Zingen: Ps 75:1,6 Gebed Wet Zingen: Opw 755 (Bewerk ons hart) Schriftlezing: Matteüs 17:14-21* Zingen: Ps 27:2,7 <kindermoment> Tekst: Matteüs 17:20-21 Preek Zingen: LvK 440:1,2,4 (Ik heb de vaste grond gevonden) Dankgebed Collecte Zingen: Opw 687 (Heer, wijs mij Uw weg) Zege Teun van der Leer woont in Houten en is lid van de baptistengemeente Utrecht de Rank. Sinds 2005 is hij docent in de vakken Homiletiek, Liturgiek, Baptistica en Ecclesiologie . Teun is docent van het seminarium en promoveert momenteel in de ecclesiologie van de vrije-kerk beweging. 'Werken aan het Seminarium betekent voor mij de uitdaging om studenten te helpen om op het snijvlak van. Luc. 6:14-16 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus

Bianchi Jab 27The 27 – An Extraordinary Entry-Level Crusier | Marlow2013 Hunter 27 Sailing Yacht - Walkaround - 2013 Montreal

do Spreuken 7:1-27 2 Johannes 1-13 Matteüs 11:25-30 vr Spreuken 8:1-21 3 Johannes 1-15 Matteüs 12:1-14 za Spreuken 8:22-36 Handelingen 8:14-25 Matteüs 12:15-2 Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú. Onlangs noemde minister Grapperhaus Gods oordeel en dat is op zichzelf genomen opmerkelijk, want bijna niemand doet dat meer Matteüs 21 : Toen Jezus Jeruzalem binnentrad reinigde hij de tempel diezelfde dag (Matteüs 21:12) of niet die dag maar de volgende (Marcus 11:1-17)? Matteüs 21:19 zegt dat de boom die Jezus vervloekte onmiddellijk verdorde waar Marcus 11:20 vasthoudt dat hij na één nacht verdorde. Matteüs 21:42, 44 - Is afgekeurde steen verwijzing naar. Meer informatie over: Predikingen in 2011 - Datum Spreker Schriftgedeelte 02-01-2011 C. Visser Jesaja 11:1-5 09-01-2011 C. Visser Jesaja 11:6-10 16-01-2011 M. Stolwerk Spreuken 1:1-11 + 3:1-26 23-01-201 Matteüs tekende op dat er ook een engel aan Jozef verscheen in een droom, zeggend: '[Maria] zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden' (zie Matteüs 1:20-21)

MATTEÜS 27 BB Bijbel YouVersio

Honger en verzadiging Matteüs 5:20 Jesaja 55:2-3 Jakobus 2:17 Jacobus 1:19-27 2 Petrus 3:13 Gerechtigheid: dat ménsen tot hun recht komen! In beweging Passie ontwikkelen Honger lijden Geluk zoeken Actie ondernemen Zondag 15 oktober 2006 Vandaag is het Micha Zondag Menu. Portals. Beamteams. Hardware; Software; Content; Audio & Video; Forum; Gelovig leren. Bijbelcursus; Bijbelstudie/webApp; Dagopeningen; Emmaüs; Leerhuis; Meditatie Bekijk de concertagenda van Het Concertgebouw om het concert te vinden dat het best bij u past

1e Lezing: Numeri 6, 22-27 2 e Lezing: Lucas 2, 21 Voorganger: ds. Stella Muns Om de dienst te beluisteren klik hier. Even geduld a.u.b. Orde van dienst : Dienst zondag 29-12-2019. 1 e Lezing: Jeremia 31, 15-17 2 e Lezing: Matteüs 2, 13-23 Voorganger: ds. Stella Muns Om de dienst te beluisteren klik hier. Even geduld a.u.b. Orde van dienst. Eredienst ds. S. de Jong Matteüs 8: 23-27. 11:00am - 12:30pm. Kinderkring groep 3/4. 1e collecte: Yuvalok India 2e collecte: Rente en aflossing. In category: Kerkdiensten. GKV Assen Kloosterveen De Boomgaard 7 9408 JA Asse Matteüs. 1:21: ontbrekende asterisk van symboolnoot in vers 21 geplaatst. 3:4: ontbrekende asterisk van symboolnoot in vers 4 geplaatst. 8:23: †-symbool: in de marge staat bij de noot een asterisk. Weergegeven als †. 9:21: ontbrekend /-symbool van noot die verwijst naar Matteüs. 14:36 in vers 21 geplaatst Matteüs 16:21-28 In Jezus ken ik de Weg die ik volgen moet (vers 24 en 25) maandag 10 maart Matteüs 17:1-8 Ik ben Gods geliefde zoon / dochter in Christus (vers 5) dinsdag 11 maart Matteüs 20:17-28 In Jezus Christus ben ik gekocht en betaald (vers 28) woensdag 12 maart Romeinen 3:9-26 Gods genade is voor mij in Jezus (vers 23 en 24). donderda

Matteüs 27 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Predikant: Ds. R.P. Heij: Collecte: Kerk: Liturgie: Psalm 122:1 Matteüs 13:44-52 Psalm 63:1 (DNP) Matteüs 13:44 Liedboek 175:1, 2, 3, 4 Psalm 103:9 Liedboek 313: Matteüs 10:8 Gepubliceerd door Jelmer Prins op 8 april 2018. Met de hulp van God kunnen wij dingen doen die wij anders nooit zouden kunnen doen. A post shared by Kind van God (@kindvangod.be) on Apr 8, 2018 at 1:10am PDT. 1 Korintiërs 12:27; 2 Korintiërs 8:12; Efeziërs 5:11 Met Andere Woorden (27) 2 Er is meer dan één manier om de Bijbel te vertalen. Dat weten we al eeuwen lang. De een wil dat een vertaling zo letterlijk mogelijk de grondtekst volgt. De ander geeft de voorkeur aan een vertaling die in alle opzichten aan de regels en kenmerken van de doeltaal voldoet. Een aanta zo. 13 Matteüs 25:1 -13 Cont roleer je oliepeil ma. 14 Matteüs 25:14 -30 De volle honderd procent di. 15 Matteüs 25:31 -46 Christelijk sociaal wo. 16 Rechters 1:1 -15 Veroveringen do. 17 Rechters 1:16 -26 Strijd vr. 18 Rechters 1:27 -2:5 Winnen en verlieze

De Bijbel bevat talrijke verslagen over mensen die stof en as gebruiken als een symbool voor berouw en/of rouw (Genesis 18:27; 2 Samuël 13:19; Ester 4:1; Job 2:8; Daniël 9:3; Matteüs 11:21). Traditioneel wordt het symbool van het kruis met as op iemands voorhoofd aangebracht, als voorstelling van zijn of haar identificatie met Jezus Christus Matteüs 7:12 kloopindeslootjijook | 18-12-20 | 17:57 @Lupuslupus | 18-12-20 | 17:42 : Een trein rijd in volle vaart op een wissel af, en jij kan de wissel bedienen 08 Matteüs 11:29 Hoe kan zijn juk mij rust geven? 09 Matteüs 13:3-8, 18-23 Hoe komt de grote strijd hier tot uiting? 10 Matteüs 7:21-27 Wat is hier verontrustend aan? 11 Matteüs 7:1-5 Hoe zien we hier de wis-selwerking tussen goed en kwaad? 12 Jakobus 2:17, 20, 26 Hoe kan geloof bekrachtigd worden? 17:47 uur 13 Matteüs 5: 13-16 Hoe. Psalm 27: 2, 4 en 7 (NB) 2. Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen, dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' Hem dagelijks te loven met gezangen, te wonen in zijn huis zo lang ik leef! Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, aanschouwende hoe schoon en zuiver i

Matteüs 27 - Heilige Bijbel [Nederlandse Bijbel 1939

2000 jaar geleden waren de Joden in Galilea, in Judea en buiten Eretz Israel, het land Israël, er volledig van overtuigd dat Yeshoea (Jezus), de inspirerende rabbi-leraar en de wonderdoener, de zoon was van een man met de naam Jozef (Lukas 3:23), 'uit het huis van David' (Lukas 1:27; 2:4) Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! - Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan.Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande. Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.Meer weten of vragen over Kerkliedwiki 6 feb. 2021 - Het paasverhaal (uit de bijbel). Het verhaal over de laatste dagen Jezus (Matteüs 21, 26, 27, 28). Intocht in Jeruzalem Het teken van de vijgenboom Onderricht aan hogepriesters, oudsten en Farizeeën Jezus met kostbare olie gebalsemd Het laatste avondmaal In Getsemane Jezus verhoord en verloochend Jezus voor Pilatus Kruisiging Het graf Opstanding uit de dood Uitzending van de. Start > Bijbel > Inhoud van de Bijbel > Filippenzen. De brief van Paulus aan de Filippenzen. Auteur — Paulus. Tijd — 60- 62 na Chr.. Samenvatting —Deze brief zal zijn geschreven gedurende de gevangenschap van Paulus te Rome (Handelingen 28:30).Hij kan nu niet zelf rondtrekken, maar hij houdt contact met de door hem gestichte gemeenten door zijn medewerkers, jonge broeders zoals Timoteüs.

Matteüs 21:1-17: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier. maandag . 25 maart: Matteüs 26:1-25: De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem geschreven staat, doch wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt. dinsdag . 26 maart: Matteüs 26:36-5 Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1 januari 6, 2021 januari 6, 2021 Ben Mondriaan Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden Hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren Doctrine and Covenants. Pearl of Great Price. Study Help De Basilica van Constantijn (Duits: Konstantinbasilika; Latijnse naam: Aula Palatina) is een Romeinse basilica in de Duitse stad Trier.Het uit baksteen opgetrokken bouwwerk kwam waarschijnlijk omstreeks 310 tot stand, tijdens de regeringsperiode van keizer Constantijn de Grote.Aanvankelijk deed het dienst als ontvangstzaal van het keizerlijk paleis; later werd het een versterkte Frankische.

Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2 - JesusChristisLord

Zondag 25/2 Matteüs 27 vers 11-26. Droom werd waargemaakt . het volk koos voor Hem het kruis . Hij was onschuldig. Maandag 26/2 Johannes 6 vers 1-15. Niets gaat verloren. voor het alziend Koningsoog. geef wat Hij jou vraagt. Dinsdag 27/2 Johannes 6 vers 16-21. Wind woei hard op zee. dichtbij was de Stormstiller. die hen aan land bracht. Bijbel leesrooster September Genade Dag 1: Jesaja 30:18 Dag 2: Romeinen 12:1 Dag 3: Romeinen 6:14 Dag 4: Romeinen 6:15 Dag 5: Openbaring 22:21 Dag 6: Johannes 3:1 As werd in Bijbelse tijden gebruikt als symbool voor inkeer en rouw (Genesis 18, 27; 2 Samuël 13, 19; Ester 4, 1; Job 2, 8; Daniël 9, 3; Matteüs 11, 21). Ik wens jullie alvast een sterke Veertigdagentijd en welkom in de vieringen van Aswoensdag om 9 uur in de Abdijkerk, om 17 uur in Meerbeke en om 18.30 uur in Nederhasselt

Jos Douma - bronwaterpagin

L'Évangile selon Matthieu (Τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, To kata Matthaion euaggelion) est le premier des quatre évangiles canoniques que contient le Nouveau Testament.Il est aussi le tout premier livre du Nouveau Testament, alors que l'historiographie moderne le définit comme ultérieur aux Épîtres de Paul (écrites entre 50 et 65) et à l'Évangile selon Marc. Deze webpagina geeft informatie over de bijbel. In verband hiermee komen teksten van andere religies en levensbeschouwingen aan bod . Matteüsevangelie , M Nou, dat zegt Matteüs erbij: Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God: 'Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuël genoemd worden' Gorbatchov, de vroegere Russische wereldleider. En verderop zegt dezelfde Gorbachov over de veranderende wereld waarin we leven: We kunnen de dingen niet laten zoals ze voorheen waren, wanneer we zien dat deze protesten zich zelfs naar nieuwe landen verspreiden, dat bijna alle landen nu zulke protesten kennen, dat de mensen verandering willen

toysSukhoi Su-27 Airshow Crash - YouTube
 • Camping beginnen Portugal.
 • Wie is Charles Dickens.
 • Vertaal spreekwoord naar Engels.
 • Sleeper Hondenmand.
 • Hydrangea.
 • Kerstbuffet recepten.
 • Marjan Strijbosch dochter.
 • WK 2018 speelschema.
 • Polderbaan Schiphol route.
 • Finn Wolfhard.
 • Boxing shrimp.
 • IJSJE TEKENEN in stappen.
 • Implicit differentiation vertaling.
 • Wpa ptk.
 • Speelgoed huren voor kinderfeestje.
 • Chocolate Nation Antwerpen korting.
 • KitchenAid Foodprocessor handleiding.
 • Golden Retriever pup 4 weken.
 • Cursus boerin worden.
 • Kans op vroeggeboorte bij 2e kind.
 • Narnia : De reis van het drakenschip online kijken.
 • Camera werkt niet Lenovo.
 • Leifheit Clean Twist XL doek.
 • Camelot Amsterdam antikraak.
 • Eiwitpoeder of een ei.
 • Mag ik vliegen als ik verkouden ben corona.
 • Welk verschil is er tussen de wervelkolom van een chimpansee en die van een mens?.
 • Philips hoofdkantoor Eindhoven telefoonnummer.
 • Music artist names.
 • Stikstof neutronen.
 • Dashcam aso.
 • Elzas tips.
 • Metro Bordet.
 • De Quervain pezen.
 • Implicit differentiation vertaling.
 • Valthume.
 • Postkaarten beurs.
 • Welke klassen gevaarlijke stoffen zijn er.
 • Aciclovir crème ervaringen.
 • BNP laboratorium waarde.
 • Hortensia Blauwmaker gamma.