Home

RSZ Inlichtingen

Nieuw dit kwartaal. Meer informatie [Unable to find translation, please use the correct key : 'home.news.more.bis' and/or contact the site administrator Inlichtingen die de werkgever bij identificatie moet meedelen. 1. Algemene identificatiegegevens van de werkgever. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die geïdentificeerd is als werkgever (en die geen provinciaal of plaatselijk bestuur is), kan de RSZ schriftelijk het volgende meedelen Inspectiediensten Opdracht: De Inspectie van de RSZ profileert zich als een openbare dienst die de werkgevers en hun mandatarissen begeleidt voor de toepassing van de sociale wetgeving en de opmaak van hun aangiften, door hen raad te geven en te controleren 2021-01-28 Gebruik RSZ-gegevens om fraude bij woonkredieten te detecteren is niet vanzelfsprekend. De RSZ is op de hoogte dat Febelfin fraude met woonkredieten wilt tegengaan aan de hand van RSZ-gegevens, maar acht de haalbaarheid hiervan minimaal Werkgevers die geen provinciaal of plaatselijk bestuur zijn en die niet aangesloten zijn bij een erkend sociaal secretariaat krijgen elke maand een brief van de RSZ met de volledige berekening van het voorschot en een speciale gestructureerde mededeling die de werkgever enkel mag gebruiken bij de betaling van het voorschot

Meer inlichtingen over de inhoudingsplicht. Meer informatie over fiscale schulden vindt u op de website van de FOD Financiën. Meer informatie over sociale schulden vindt u op het portaal van de sociale zekerheid. www.checkinhoudingsplicht.be is een gemeenschappelijk initiatief van de RSZ en de FOD Financië Op vraag van de RSZ zal de werkgever dus zijn systeem van kostenvergoeding moeten kunnen motiveren door, indien gevraagd, geschreven documenten zoals het arbeidsreglement, dienstnota's of bijlagen aan de arbeidsovereenkomst voor te leggen en aan te tonen dat, wanneer hij één van de forfaits uit de tabel toekent, het om een werknemer gaat voor wie de kost beoogd door dat forfait plausibel is in het raam van zijn functieomschrijving en werkomstandigheden Ter ondersteuning van de horeca-, cultuur- en sportsector en de detailhandel die geconfronteerd werden met een lange periode van lockdown, krijgen de werkgevers de mogelijkheid hun werknemers consumptiecheques te geven vrij van RSZ (en belastingen). Consumptiecheques kunnen op papieren dragen of in elektronische vorm overhandigd worden De RSZ maakt dan in overleg met de werkgever een afbetalingsplan op. Meer informatie vindt u in de Administratieve instructies. Sancties. Aan werkgevers die de sociale bijdragen niet op tijd betalen, wordt een bijdrageopslag van 10% aangerekend op het te laat betaalde bedrag; ook wordt er een verwijlintrest aangerekend

Administratieve instructies RSZ - 2020/4 - Social Securit

De Inspectie van de RSZ profileert zich als een openbare dienst die de werkgevers en hun mandatarissen begeleidt voor de toepassing van de sociale wetgeving en de opmaak van hun aangiften, door hen raad te geven en te controleren. dat de sociale bijdragen correct geïnd worden bij de werkgevers Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ zijn: er wordt aan herinnerd dat enkel de personen die gedekt zijn door een diplomatiek statuut niet aan personen met een ambtenarenstatuut onder te brengen in de privésector; het zou ook absurd zijn om een deel.

Inlichtingen meedelen aan of opvragen bij andere inspectiediensten of overheden. Zegels opleggen. Appreciatiebevoegdheid. De sociaal inspecteurs beschikken over de keuze tussen het geven van een waarschuwing, het stellen van een termijn waarbinnen men zich in regel dient te stellen of pro justitia opstellen Update Coronavirus RSZ / Vrij Rijden. 03/04/2020 Jaap van Lagen met topteam door in Porsche Supercup. 03/04/2020 Bekijk oudere berichten. RSZ Autosport. Drieherenlaan 11 2103 SB Heemstede. E-mail info@rsz.nl Tel. De SIOD is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en inzichten van de betrokken diensten en wetenschappelijke ondersteuning een visie ontwikkelt op sociale fraudebestrijding en deze vertaalt in concrete strategieën inlichtingen verstrekken die nodig zijn om de RSZ in te lichten. De onderaannemer die nalaat dit te doen, is aan de RSZ een som verschuldigd gelijk aan. 5 % van het totaal bedrag van de werken, exclusief de BTW, die hij heeft toevertrouwd aan. zijn onderaannemer of aan zijn onderaannemers3

FAQs. Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Algemene Directie Statistiek en Economische...Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ de algemene socio-economische enquête bevat informatie op het niveau van de opleiding van deStatistieken. dynamiek op de arbeidsmarkt traceren veranderingen in de. de gegevens uit de werkgeversaangiften is de RSZ is een waardevolle bron van sociaal-economische... FAQs. Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ de algemene socio-economische enquête bevat informatie op het niveau van de opleiding van de.

Administratieve instructies / 2020-4 > De werkgever en de

Administratieve inlichtingen: RSZ; Het saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal betalen. op PR BE63 6790 2618 1108. Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen aan het Sociaal fonds van de betrokken sector FAQs. Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ opleidingsniveau van de bevolking is opgenomen. Drie bronnen kunnen informatie leveren in dit verband: de algemene socio-economische enquête bevat informatie op het niveau van de opleiding van de. Statistieken. Onlinestatistieken vindt u statistische informatie die niet gepubliceerd.

Antwerpen wil levendigheid wijken meten

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, afgekort RSZ (voor het Franstalige landsgedeelte: Office national de securité sociale (ONSS), voor het Duitstalige landsgedeelte: Landesamt für Soziale Sicherheit (LSS), officiële Engelse benaming: National Social Security Office (NSSO)) is een Belgische federale openbare instelling die de sociale bijdragen bij de werkgevers int en deze beheert Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ Informatie (ADSEI, het vroegere NIS). De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal (ADSEI, het vroegere NIS) voortdurend een enquête over de arbeidskrachten. Ten slotte is Statistieke FAQs. Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ opleidingsniveau van de bevolking is opgenomen. Drie bronnen kunnen informatie leveren in dit verband: de algemene socio-economische enquête bevat informatie op het niveau van de opleiding van de. Identiteit. werknemers. Daarnaast zijn de gegevens een belangrijke bron van. Tijdens de kerstperiode is de RSZ gesloten van woensdag 25 december 2019 tot en met donderdag 2 januari 2020. Toch organiseren we een beperkte dienstverlening om op uw belangrijkste vragen te kunnen antwoorden Mijlpaal samenwerking sociale inspectiediensten ELA has lift off . Week of Action (21-25 september 2020) In het kader van de Europese sensibiliseringscampagne #EU4faircampaign van het platform' Undeclared Work' vinden in heel Europa verschillende acties plaats tijdens de Europese actie-week (21-25 september 2020). Sociale zekerheids- en Arbeids-inspectiediensten over heel Europa.

Administratieve inlichtingen: RSZ Betaling van het saldo van de bijdragen voor het 3de kwartaal. Administratieve inlichtingen: PR 679-0261811-08 Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen. Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector . Powered by TaxWorl lokale en provinciale overheden bij de RSZ terechtkwam. Meer informatie Alles wat je altijd en administratief gezien één van de sterke punten van de hervorming van 1944-1945. Uitbreiding FAQs. Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ opleidingsniveau van de bevolking is.

Inspectiediensten RSZ - ONSS - LSS - NSS

 1. De risico's voor de werkgever zijn de volgende: Een sociaal inspecteur die inbreuken vaststelt, heeft appreciatierecht. Dit betekent dat hij zelf kan beslissen of hij een waarschuwing geeft, een termijn bepaalt waarbinnen de inbreuk in orde moet worden gebracht of een proces-verbaal opmaakt
 2. De RSZ en de sociale zekerheid zoals we die nu kennen, bestaan sinds 1944. Sommige groepen vielen nog uit de FAQs. Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ de Belgische sociale zekerheid zijn onderworpen; de onderwijssector: het zou absurd zijn om.
 3. Praktijkvragen bij het fiscaal onderzoek. Efficiënt reageren en anticiperen bij vraag om inlichtingen, boekenonderzoek, visitatie ! 19/02/2021 , inschrijven: De fiscale taxatie: wat moet u weten en hoe (strategisch) verweer organiseren ! 23/02/2021 , inschrijven: Eindeloopbaanregelingen en pensionering - tips & tricks ! 24/02/2021.
 4. Tijdens de kerstperiode is de RSZ gesloten van 24 december 2018 tot en met 2 januari 2019. Toch organiseren we een beperkte dienstverlening om op uw belangrijkste vragen te kunnen antwoorden. Per telefoon. Telefonisch (02 509 59 59) kunt u ons naargelang het onderwerp van uw vraag bereiken tijdens een van de volgende tijdsblokken
 5. Signaleer een probleem met de RSZ-compensatie. U hebt volgens www.checkrszcompensatie.be geen recht op de compensatieregeling. Andere nuttige inlichtingen die ons in staat moeten stellen uw betwisting te beoordelen: Link naar uw website, als u die heeft: Leave this field blank
 6. FAQs. Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ opleidingsniveau van de bevolking is opgenomen. Drie bronnen kunnen informatie leveren in dit verband: de algemene socio-economische enquête bevat informatie op het niveau van de opleiding van de. Evolutie van de arbeidsplaatsen naar paritair comit
 7. Als de werkgever de werkelijkheid en het bedrag van de kosten niet kan aantonen, zal de RSZ ambtshalve een aanvullende aangifte kunnen doen op basis van alle inlichtingen waarover de dienst beschikt. Dat betekent, met andere woorden, dat de kosten dan worden geherkwalificeerd als loon dat onderworpen is aan de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing [5]

De RSZ moet alle inlichtingen ontvangen die nodig zijn om de belangrijkheid van de werken te ramen (o.m. de data van begin en einde van de werken, bedrag van de werken) (ongeacht het bedrag) en er de opdrachtgever en, in voorkomend geval, in welk stadium ook, de onderaannemers van te identificeren Enkel wanneer de derde tijdig de werkgever alle inlichtingen verschaft vóór de aangifte binnen de wettelijke termijn, kan hij van deze verplichting ontheven worden. In dat geval zal de werkgever de socialezekerheidsbijdragen moeten betalen aan de RSZ. Op fiscaal vlak verandert er niets PRAKTISCHE INLICHTINGEN OVER HET « OVERZEES » WETTELIJK PENSIOEN (DOSZ) De DIBISS houdt op te bestaan vanaf 1 januari 2017. De bevoegdheden inzake overzeese sociale zekerheid worden overgeheveld naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) De bevoegdheden van de sociale inspecteurs. Toegang tot de arbeidsplaatsen . De sociale inspecteurs die zich kunnen legitimeren, hebben het recht om, op elk ogenblik van de dag of nacht, zonder voorafgaande kennisgeving, vrij binnen te gaan in alle arbeidsplaatsen of andere plaatsen die aan hun toezicht onderworpen zijn, of waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar personen. Forfaitaire kostenvergoedingen: RSZ versus fiscus . rekening houdende met alle nuttige inlichtingen waarover zij beschikt.' Bij twijfel moet de werkgever dubbel bewijs leveren: (nr.31/32-33 Com.IB 1992): (1) bestemd tot het dekken van kosten die hem eigen zijn, (2).

Nieuws | Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Inlichtingen m.b.t. het vakantiegeld dat verschuldigd is aan een bediende kan u verkrijgen bij één van de regionale bureaus van de Sociale Inspectie van de De werkgever trekt de brutobedragen (vóór berekening RSZ-bijdrage) van elkaar af. De RSZ int op het aanvullend vakantiegeld een bijzondere werknemersbijdrage van 13,07% en geen. Want de sociale zekerheid wordt betaald met de RSZ-bijdragen die worden ingehouden op zijn brutoloon en met de patronale bijdragen die betaald worden door de werkgever. als hij op uitkeringsfraude betrapt wordt, kan hij ook zelf zwaar bestraft worden: de straffen gaan van het terugbetalen van ten onrechte ontvangen sociale uitkeringen tot de tijdelijke schorsing van de werkloosheidsuitkering Suzanne is bediende en werkt sinds het begin van de coronacrisis zoveel mogelijk van thuis uit. Ze kreeg een laptop, smartphone en ergonomische muis van haar werkgever. Ze gebruikt haar privé-internetabonnement nu ook voor een stuk voor haar werk, en op koude werkdagen staat de verwarming de hele dag op. Suzanne's werkgever wil graag tussenkomen in die extra kosten, bovenop de laptop en de. Aanstellingsprocedure voor de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op. het hierboven vermelde adres. De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:. Inlichtingen over verkoop en aankoop onroerend goed. 281.91. Hulp in het kader van het landbouwbeleid. 281.92. Inlichtingen openbare diensten (104OD) 281.93. Inlichtingen verzekeringsinstellingen. 281.0

Rsz - Onss - Lss - Nss

 1. 1 of 10 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 10 3 of 10 Inhoudstafel Grensoverschrijdende tewerkstelling Beginselen Geen akkoord Multi- en bilaterale akkoorden Lidstaten van de Europes
 2. istratie bepaalt de belasting op basis van de haar gekende elementen en het is aan u om het exacte bedrag van uw belastbare inkomsten aan te tonen), en eventueel de toepassing van ad
 3. gen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2016 betalen. Ad
 4. Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ opleidingsniveau van de bevolking is opgenomen. Drie bronnen kunnen informatie leveren in dit verband: de algemene socio-economische enquête bevat informatie op het niveau van de opleiding van de Statistieke
 5. istratieve inlichtingen: RSZ Het saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal betalen. Ad
 6. De RSZ heeft een belangrijke rol toegankelijk is voor zijn klanten. Zij moeten bij de RSZ op neutrale, betrouwbare en begrijpelijke informatie... Aanvullende jaarstatistiek over de studentenarbeid. Tabel 2: hoeveel studenten hebben wanneer gewerkt in het jaar Tabel 2 bevat informatie over het vervangen door een maximaal aantal uren (475)
 7. istratieve instructies rsz. r s z kwartaal:2011-0
PPT - Constant De KONINCK Actualia overheids-opdrachten

Administratieve instructies / 2020-4 > De verplichtingen

Graydon | Gipalan

Check inhoudingsplich

 1. Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ Tewerkstelling met dienstencheques. Fri, 2020-03-06 (All day) arbeidsplaatsen en het bestrijden van zwartwerk zijn de doelstellingen. De dienstencheque maakt het voor.
 2. De werkgever deelt de inlichtingen over de innovatie aan de FOD Economie mee met een gestandaardiseerd formulier (DOC, 76.48 KB). De FOD Economie analyseert de geldigheid van de aanvraag voor innovatieve aspecten. Hij vraagt eventueel bijkomende inlichtingen. Doorgaans deelt hij zijn beoordeling binnen de 10 werkdagen me
 3. RSZ-inspectie (Namen) Route de Louvain-La-Neuve, 4 bte 11 5001 Namur. Tel.: 081 25 02 60. RSZ-inspectie (Libramont) Rue Docteur Lomry 13 6800 Libramont. van uw uitkeringen moet u contact opnemen met de uitbetalingsinstelling die uw dossier behandelt en die u de nodige inlichtingen kan verschaffen
 4. g; Grensarbeiders; Jaarlijkse vakantie; Uitbetaling van de aanvullende vergoeding; Formaliteiten bij de uitbetaling; Bijkomende inlichtingen; Aanvullende vergoeding; Ziekte. Rechthebbenden en voorwaarden; Kaart van rechthebbende FM04/FM4

Video: Administratieve instructies / 2020-4 > Het loonbegrip

Sociale bijdragen betalen RSZ - ONSS - LSS - NSS

de gegevens uit de werkgeversaangiften is de RSZ is een waardevolle bron van sociaal-economische... DOSZ) behandelt de aanvragen tot aansluiting bij deze verzekering, geeft uitleg aan klanten en FAQs. Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ. RSZ-inspectie. Oude Gentweg 75C 8000 Brugge. Tel.: 050 44 59 60 Fax: 050 44 59 70. VDAB. Zoeken. Contactformulier. Voor inlichtingen over uw werkloosheidsdossier en in het bijzonder over de datum van de betaling van uw uitkeringen moet u contact opnemen met de uitbetalingsinstelling die uw dossier behandelt en die u de nodige inlichtingen. RSZ-inspectie. Ketelvest 26/002 9000 Gent. Tel: 09 265 41 41. VDAB. Kongostraat 7 9000 Gent. Tel: 09 265 47 11. Werkwinkel Gent VAC (Sint-Pietersstation) Maria Hendrikaplein 70 9001 Gent. Tel: 09 248 53 00 Werkwinkel

Dit heeft de RSZ ons schriftelijk bevestigd. De werkgever kan dus enkel worden aangesproken indien de derde de werkgever tijdig alle nodige inlichtingen verstrekt heeft voor de aangifte en de ingehouden werknemersbijdragen doorgestort heeft aan de werkgever. Beslui — RSZ-schulden, — FOD-fiscale schulden, — KBO- niet-faillissement, — FOD-btw-hoedanigheid. Alvorens over te gaan tot gunning zal de opdrachtgever moeten nagaan of de gekozen inschrijver zich niet in één van volgende uitsluitingssituaties bevindt: Art. 67 [wet 17.6.2016] § 1

Als uw zaak groeit, dan hebt u op een bepaald moment misschien nood aan versterking. U kunt dan overwegen een personeelslid in dienst te nemen. Een nieuwe medewerker in dienst nemen heeft niet alleen financiële, maar ook veel praktische gevolgen. Vanaf het ogenblik dat u mensen in dienst neemt algemeen nummer en inlichtingen 013 55 17 11 raadplegingen (afsprakenbalie) 011 33 55 77 onthaalbalie 013 55 17 11 spoedgevallendienst: 011 30 99 70 ombudsdienst 011 33 54 90 secretariaat algemene directie 011 28 94 03 dienst communicatie 011 33 53 5 Als de verzekeraar besluit u zijn vertrouwen niet te schenken, dan is dat dus zeker niet te wijten aan een eventuele RSR-fiche, maar wel aan de inlichtingen die u hem over uzelf en uw verzekeringsverleden hebt verstrekt en die hij eventueel heeft kunnen toetsen aan de Datassur-bestanden Het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie gaat uit van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De SIOD is een afzonderlijke dienst die rechtstreeks afhangt van de ministers van Werk, Sociale Zaken, Justitie, van de minister bevoegd voor de zelfstandigen en de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude

inlichtingen afkomstig van de inspectiediensten; eigen raadplegingen van officiële gegevensbanken, zoals het Belgisch Staatsblad, het rijksregister en de KBO. We voeden de KBO trouwens ook met onze informatie

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Sociale

Economische Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) bevatten inlichtingen hierover. Hoe maakt de RSZ of om rechten gaat), bestaat er bij de RSZ niet de behoefte ze te onderscheiden. De meeste kaderleden Statistieken. van deze activiteitscode verschaft geen rechten noch verplichtingen aan de ondernemingen Vaatwasmachine RSZ IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) De opdracht valt onder de GPA: NEE IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN: IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2017-09-14 09:0 6. Door de ondertekenaar te verstrekken inlichtingen 7. Bewijsstukken te verstrekken op verzoek 8. Bijdragen 9. Wachttijd 10. Verjaring 11. Duur van het contract 12. Bevoegde rechtbanken ARTIKEL 1. - VERZEKERDE RISICO'S De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, hierna de Dienst genoemd, verbindt zich ertoe aan de in artikel 3 gespecificeerd

Bevoegdheden van de sociaal inspecteur Sociale

Recentste nieuws | Camfisc

Ook de RSZ zal aan de actie deelnemen. De actie is een initiatief van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein. De controles vinden plaats in de schoonmaaksector in en om Gent. Ze gebeuren onder leiding van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en in nauwe samenwerking met het arbeidsauditoraat Gent Voor inlichtingen over uw werkloosheidsdossier en in het bijzonder over de datum van de betaling van uw uitkeringen moet u contact opnemen met de uitbetalingsinstelling die uw dossier behandelt en die u de nodige inlichtingen kan verschaffen. Wij kunnen enkel antwoorden op vragen om inlichtingen over de reglementering of over een schrijven of een. Meer inlichtingen i.v.m. het DECAVA-project (Werkloosheid met Bedrijfstoeslag - bijzondere werkgeversbijdragen en inhoudingen RSZ vanaf 01/04/2010) kunt u vinden op https://decava.fondsmet.be. Contactgegeven

Home - RSZ Autospor

Een van de opdrachten van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is het aansturen van de acties die de arrondissementscellen voeren in het kader van hun strijd tegen illegale tewerkstelling en sociale fraude. Deze acties kaderen in de uitvoering van het jaarlijks actieplan, gericht op de strijd tegen de sociale fraude Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting met betrekking tot de persoonlijke situatie van de inschrijver te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §1 en §2 en artikel 62 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 (KB plaatsing) betreffende de.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiens

MELDINGSPLICHT VAN DE WERKEN AAN DE RSZ - Langbeen - Van

De individuele rekening moet verschillende inlichtingen bevatten m.b.t. : Tot slot moeten de loongegevens op jaarbasis uiterlijk vermeld worden op de laatste dag waarop de werkgever aan de RSZ zijn aangifte moet doen die betrekking heeft op het vierde kwartaal. Afwijkingen [3 De minister bevoegd voor Sociale Zaken kan bij ministerieel besluit het model, de drager, de modaliteiten van bijhouden en bewaren, de inlichtingen die op het prestatieoverzicht moeten worden vermeld en de termijn waarbinnen die inlichtingen erop vermeld moeten zijn, vastleggen.] 3

Fiscale Kalender - Kantoor Zuid - J&V Consul

Dit is zeer verschillend en ook naar eigen inzicht. De stelsels voor arbeiders gemakkelijkste manier om gratis bitcoins te krijgen dat voor bedienden verschillen. De sociaal inspecteurs en controleurs van de RSZ: stellen onderzoeken in naar de werkgevers; verzekeren het toezicht op de geld verdienen door forex online te verhandelen sociale secretariaten en de dienstverleners; verdien online. Zo moeten de inlichtingen maar een keer worden gemeld. De online dienst Wide is rechtstreeks geïntegreerd in de onlinedienst Dimona. Zo kan de nieuwe werkgever tegelijk zijn eerste werknemer aanwerven en zich identificeren bij de RSZ Tussen 1 februari en 10 maart van elk jaar bezorgt de RSZ u op basis van uw DmfA-aangifte een overzicht van het aantal betrokken werknemers per onderneming en per tewerkstellingsmaatregel. U moet deze informatie vervolgens aan de werknemersvertegenwoordigers doorgeven binnen de maand na ontvangst[1]. Informatieplicht De werkgevers uit de privésector (en hun aangestelden of mandatarissen)[2. (Voor meer info: www.rsz.be). De doelgroepvermindering is enkel van toepassing als de volledige kwartaalprestatie van de werknemer minstens 27,5% bedraagt van die van een voltijdse werknemer, of indien hij is aangeworven met een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Wikipedi

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling: -IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) De opdracht valt onder de GPA: neen. IV.2) Administratieve inlichtingen IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure. Nummer van de aankondiging in het PB S: Werkgevers of sociale secretariaten die inlichtingen opvragen omtrent het aanvragen van BIS-nummers, moeten contact opnemen met de vzw SIGeDIS op het nummer 02 212 02 55. Op het gratis telefoonnummer 1765 ('De Pensioenlijn') kunt u terecht met al uw vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin u hebt gewerkt (werknemer, zelfstandige of ambtenaar) VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Raad van State Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel Tel: +322 2349611 VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging 2021-01-1

Dienstverlening van de RSZ tijdens de kerstperiode RSZ

Aannemers in de bouwsector zijn gebonden aan een aantal wettelijke verplichtingen inzake melding van werken. Zo moet er, bij grote werkzaamheden, op voorhand melding gemaakt worden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Alvorens werken aan te vatten, moet de aannemer, op wie de opdrachtgever beroep heeft gedaan, aan de Rijksdienst alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn om de. Andere diensten binnen de RSZ gebruiken ze ook om onderzoeken op het terrein of bijkomende inlichtingen te vragen. De volgende tabel toont de evolutie van het aantal kantschriften dat in de loop van 2017 aan de RSZ, en dan in hoofdzaak aan de Inspectiediensten van de RSZ, doorgestuurd is 04.12.2020 - RSZ Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2019 betalen. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108. 04.12.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbei De aannemer verschaft inlichtingen aan de RSZ. De bouwplaats De opdrachtgever De onderaannemers Waar? De melding kan digitaal gebeuren op de site van de Belgische sociale zekerheid. Wanneer? De melding dient door de aannemer uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de werken voldaan te worden De RSZ nam in 2017 de RSZ de leiding in het project '9 werven'. Dat verkent de mogelijkheden voor een betere transversale samenwerking tussen de verschillende sociale-inspectiediensten in België.. Waarom? In haar regeerakkoord van 2014 voorzag de regering-Michel in een versterking van de sociale-inspectiediensten

Eén op de drie bouwvakkers in overtreding bij controleOCMW Antwerpen brengt buitenlandse vermogens in kaartWerkgeversArch-index Nieuwsbrief

Alle inlichtingen en nuttige formulieren zijn beschikbaar op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. De RSZ-website ikwilaanwerven.be biedt ook een concreet overzicht van alle informatie aan die u als nieuwe werkgever nodig heeft. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Victor Hortaplein 11 1060 Brussel Tel.: +32 2 509 59 5 De inlichtingen kunnen mondeling of schriftelijk worden verschaft. De btw-controle-ambtenaar moet zich in principe naar de zetel van de onderneming begeven. Hij mag wel de betrokken persoon uitnodigen op zijn kantoor, maar hij mag niet eisen dat de boeken of stukken op het controlekantoor worden voorgelegd Indien onjuiste inlichtingen gegeven worden over het aantal deelnemers, hun statuut (bediende of arbeider), de duur van de opleiding of andere elementen die een invloed hebben op de omvang van de som die door Cevora wordt betaald, zijn volgende sancties van toepassing

 • Damián van der Vaart 2020.
 • Klein Appelscha huurwoningen.
 • Hoe oud is jouw huis.
 • Dramatische klassieke muziek.
 • Mobiele dierenarts Jumper.
 • Santa Lucia, Spanje.
 • Michelangelo wiki.
 • Stelsels oplossen Gauss Jordan.
 • Weeronline IJsland.
 • Spaanse modeontwerpers.
 • Cvb vragen voorbeelden.
 • Ryan Marciano afkomst.
 • موقع قران زواج.
 • Trap onderdelen kopen.
 • Oost Timor oorlog.
 • Externe fixateur schoonmaken.
 • Aristocratische neus.
 • ImageShack.
 • Jack Daniel's Sinatra.
 • Buikwaterzucht Mens.
 • Uitvoeren als administrator werkt niet.
 • Bestway Steel Pro 56411 handleiding.
 • Funny warlock names Reddit.
 • Peaky Blinders seizoenen.
 • Marjan Strijbosch dochter.
 • Vergoeding medicijnen zilveren kruis.
 • Bemmel provincie.
 • CNN live stream election.
 • Fotoshoot ruimte huren.
 • Uvex cap.
 • Eten in Tsjechië prijzen 2019.
 • Ray ban wayfarer heren.
 • Bospeen bewaren.
 • Franz Xaver Wolfgang Mozart.
 • Google Drive in verkenner.
 • Jury service UK.
 • Does Best Buy ship to Europe.
 • Supinatie en pronatie.
 • Kip in tomatensaus Surinaams.
 • Wiggly pong.
 • Rommel synoniem.